Logo szkoły Do strony głównej
Strona główna
Nasza Dziewiątka
Historia
Ceremoniał
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Sekretariat
Administracja
Zerówka
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Stypendia Szkolne
Ważne dokumenty

 

Od dnia 4 czerwca 2013 roku w godzinach od 8.00 do 15.00  w sekretariacie szkoły będą wydawane decyzje przyznające stypendium szkolne dla uczniów.

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

1.    Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

- w klasach I-IV szkoły podstawowej,

- w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego itechnikum,

- uczniowie niepełnosprawni tj. słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników uzupełniających, dla dzieci i młodzieży

2.    Dofinansowanie mogą uzyskać:

uczniowie  klasy I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 504 zł netto miesięcznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych),

uczniowie  klas II-IV szkoły podstawowej, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej  szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej),

uczniowie klas II-IV szkoły podstawowej, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej  szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w których dochód na członka rodziny przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa,np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

3.    Wysokość dofinansowania wynosi:

do kwoty 180 zł

- dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

z         niepełnosprawnościami           sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności

jest     niepełnosprawność    w/w,    posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

realizującego kształcenie w klasach      I-III szkół
podstawowych;

 

- dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej;

 

- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

z         niepełnosprawnościami           sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności

do kwoty 210 zł

jest    niepełnosprawność     w/w,    posiadających

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkół podstawowych;

 

-      dla uczniów słabowidzących, niesłyszących,

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

z         niepełnosprawnościami           sprzężonymi,

do kwoty 325 zł

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności

jest    niepełnosprawność     w/w,    posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w gimnazjum;

 

- dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej:

 

zasadniczej       szkoły       zawodowej,       liceum

ogólnokształcącego i technikum,

- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

z         niepełnosprawnościami           sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności

do kwoty 352 zł

jest    niepełnosprawność     w/w,    posiadających

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole

zawodowej,     w    liceum      ogólnokształcącym,

w      klasach     II-III     liceum      profilowanego,

w    technikum,    w   klasach    II-III   technikum
uzupełniającym

4.    Pomoc jest udzielana na wniosek:

− rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),

− nauczyciela,

− pracownika socjalnego,

− innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

W przypadku uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej dokumentem, na podstawie którego przyznaje się dofinansowanie jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

5.   Rodzic (opiekun) do wnioskupowinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. Wuzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyćoświadczenie o wysokości dochodów.

6.   Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351zł do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

7.    Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest m.in. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, opiekuna prawnego lub rodzica zastępczego, rachunek.

 W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

8.    Dokumenty do pobrania

-Wniosek o wyprawkę 2012 - klasa I SP kryterium dochodowe

format pdf

-Wniosek o wyprawkę 2012 - klasy II-IV SP i - klas I Ponadgim. kryterium dochodowe

format pdf

-Wniosek o wyprawkę 2012 - dochód przekracza 351zł

format pdf

-Wniosek o wyprawkę 2012 - uczniowie niepełnosprawni

format pdf

 

Elknet - sponsor strony

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku