Logo szkoły Do strony głównej
Strona główna
Nasza Dziewiątka
Historia
Ceremoniał
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Stypendia Szkolne
Samorząd Uczniowski
Sekretariat
Administracja
Zerówka
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Ważne dokumenty

Ceremoniał

Sztandar szkołySymbole Szkoły
Sztandar Szkoły
Hymn Szkoły
Pasowanie na ucznia
Pożegnanie absolwentów
Apele i uroczystości szkolne
Stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły
Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi

Wstęp

Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Ponieważ znajomość savoir vivre i kultury języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, należy uczyć dzieci i młodzież zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając od reguł dotyczących organizacji świąt i apeli.

Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych jest Ceremoniał Wewnątrzszkolny, który stanowi integralną część tradycji i harmonogramu pracy tej placówki. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru.

Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji ślubowań i apeli.

Symbole Szkoły

1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku posiada:

a) Patrona - Jana Pawła II,
b) Sztandar,
c) Hymn Szkoły,
d) Ceremoniał Wewnątrzszkolny.

Sztandar Szkoły

Sztandar jest przechowywany w gabinecie dyrektora szkoły w zamkniętej gablocieSztandar Szkolny jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.

1. Sztandar jest przechowywany w gabinecie dyrektora szkoły w zamkniętej gablocie. W tym samym miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

2. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej postawie i godni tego zaszczytu.

Skład pocztu sztandarowego:

chorąży: jeden uczeń,
zastępca chorążego: jeden uczeń,
asysta: dwie uczennice.

Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna pocztu sztandarowego za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów do dyrektora szkoły. Uczniowie wybierani są z klasy programowo najwyższej. Kadencja pocztu trwa jeden rok - począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych. Po skończeniu kadencji uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, a ich nazwiska zostają wpisane do kroniki szkoły.

Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.

3. Insygnia pocztu sztandarowego to:

biało - czerwone szarfy założone przez prawe ramię,
białe rękawiczki.

Uczniowie, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani odświętnie: chłopcy: białe koszule i ciemne spodnie, dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice.

4. Sztandar uczestniczy we wszystkich apelach, które odbywają się w szkole. Opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

5. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i Dyrektorem Szkoły bierze udział w następujących uroczystościach miejskich:

a) rocznica wybuchu II wojny światowej,
b) święto Odzyskania Niepodległości,
c) rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
d) święta i uroczystości religijne,
e) udział w mszach z okazji uroczystości rocznicowych.

6. Poczet sztandarowy uczestniczy również w mszach świętych z okazji:

a) uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
b) Dnia Patrona Szkoły,
c) ceremonii ślubowania klas pierwszych.

7. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:

"zasadnicza" - na baczność, chorąży trzyma przed sobą sztandar w pozycji pionowej, jest to również postawa przyjmowana przez asystę w czasie salutowania i prezentowania sztandaru oraz w trakcie marszu,

"prezentuj" - chorąży unosi sztandar pionowo do góry, ta postawa przyjmowana jest tuż przed wprowadzeniem, wyprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego,

"salutowanie sztandarem" - chorąży trzyma sztandar przed sobą pod kątem około 45 stopni, sztandar znajduje się w tej postawie w momencie ślubowania, składania przyrzeczeń, w kościele w czasie Podniesienia, Komunii Świętej i błogosławieństwa oraz odczytywania apelu poległych, czy salwy honorowej,

"na ramię" - w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu chorążego pod kątem około 45 stopni,

"spocznij" - postawa pocztu sztandarowego.

8. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych.

Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku : chorąży i jego zastępca z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru.

Jako pierwszy zabiera głos szóstoklasista - dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

Na co piątoklasista - chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami "Dziewiątki".

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym szóstoklasista przekazuje sztandar.

Hymn Szkoły

1. Na apelach szkolnych w klasach I - VI, z wyłączeniem świąt państwowych,
śpiewany jest hymn szkoły "Cześć, nasz Patronie, cześć!".

Tekst hymnu:

Niech dzisiaj hymn popłynie w niebo
złączonych wspólnym celem
i ogień życia niech w nas płonie,
radości niesie wiele.
Przed nami świat już się uśmiecha
nęci i wabi stale,
lecz my swe młode serca chcemy
na prawdy oprzeć skale.

Cześć, nasz Patronie, cześć,
bo Ty wszak uczysz nas
z uśmiechem prawdę nieść
na każdy życia czas.
Gdy znak zabłyśnie Twój,
nie straszny żaden grom,
w nowy pójdziemy bój,
budować Polski dom.

Musimy w trudzie, lecz wytrwale
zdobywać wiedzę nową.
w bratniej miłości służyć ludziom
czynem, uśmiechem, mową.
Szanować chcemy każde życie
bo w nim Ojczyzny siła,
od młodych dzisiaj wszak zależy,
by z niej potęga biła.

Cześć, nasz Patronie, cześć ...

2. Na apelach szkolnych klas I-III
śpiewany jest hymn grupy wiekowej I-III "Przyszliśmy tutaj wszyscy wraz".

Tekst hymnu:

Przyszliśmy tutaj wszyscy wraz,
znana nam jest już szkoła.
Czuje się pewnie każdy z nas,
nauka i praca nas woła.

Szkoło, szkoło, jak się masz
jesteśmy już uczniami.
Oto książka, zeszyt nasz
nauki moc przed nami.

Jak miło tutaj płynie czas,
kochamy więc Ciebie szkoło.
Uczy się pilnie każdy z nas,
na przerwach też jest wesoło.

Szkoło, szkoło, jak się masz ...


3. Na apelach szkolnych klas IV-VI
śpiewany jest hymn grupy wiekowej IV-VI "Ojcze Święty prowadź nas".

Tekst hymnu:

Ojcze Święty prowadź nas
Wskazuj szlak na mapie świata
Pośród tylu krętych dróg
Miłość w sercach ratuj.

Otwieramy wszystkie drzwi Zbawicielowi
W moim sercu, w naszej szkole, w naszym bloku.
Po co zamki, po co klucze i zasuwy
Niechaj przyjdzie i przyniesie ziemi pokój.

Ojcze Święty prowadź nas...

Otwieramy wszystkie drzwi Zbawicielowi
Jeśli będzie wtedy przeciąg, to i dobrze
Powymiata różne śmieci z ciemnych kątów
I porządek wielki zrobić nam pomoże.

Ojcze Święty prowadź nas...

Otwieramy wszystkie drzwi Zbawicielowi
Jeszcze prędzej, jeszcze szerzej, jeszcze lepiej
Taką drogę od bieguna do bieguna
Przygotują Jezusowi właśnie dzieci.

Ojcze Święty prowadź nas...

4. Na apelach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym
śpiewany jest hymn Polski "Mazurek Dąbrowskiego".

Pasowanie na ucznia

1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy - uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i powtarza za Dyrektorem Szkoły rotę przysięgi.

Rota przysięgi:

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy dorosnę. Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Tak mi dopomóż Bóg.


2. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów.
Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty, który przyklęka na jedno kolano, kładzie duży ołówek i mówi:

Pasuję Ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku.

Pożegnanie absolwentów

1. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie.

Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru podchodzą gospodarze klas szóstych. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za Dyrektorem Szkoły słowa przysięgi.

Rota ślubowania absolwentów:

My , Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku
Tobie, Szkoło ślubujemy:

- wiernie strzec Twojego honoru;

- dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię;

- z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka SP nr 9 w Ełku;

- swoje życie opierać na nauce Wielkiego Polaka - Naszego Patrona - Jana Pawła II

- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym swoim życiu;

- zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju;

ŚLUBUJEMY.

Apele i uroczystości szkolne

1. Apele i uroczystości szkolne są organizowane dla uczniów klas I-VI , bądź w dwóch grupach wiekowych:

grupa wiekowa I-III,
grupa wiekowa IV-VI.

2. Przebieg apelu:

I. ROZPOCZĘCIE APELU:

1. Wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu szkoły:
Prowadzący apel (najczęściej przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego):

Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność. Poczet sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku wprowadzić.
Do hymnu.


Raport: Panie Dyrektorze, przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego, ....... (imię i nazwisko ucznia) melduję uczniów klas I-VI (lub IV-VI) gotowych do uroczystego apelu z okazji .... (nazwa święta lub uroczystości) .
Spocznij.
Można usiąść.

2. Powitanie zaproszonych gości nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów:

Na dzisiejszym apelu przygotowanym z okazji ...... (nazwa święta lub uroczystości ) miło jest mi powitać przybyłych gości:
- Panią ........................,
- Pana .........................,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9,
- Wicedyrektorów ,
- Nauczycieli,
- Pracowników szkoły,
- Rodziców,
- Uczniów.

II. CZĘŚĆ OFICJALNA:

1. Przemówienia Dyrektora Szkoły i chętnych gości.
2. Wyprowadzenie sztandaru:

Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność. Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić.
Spocznij.
Proszę usiąść.

III. CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:

1. Zaproszenie do obejrzenia części artystycznej.

IV. ZAKOŃCZENIE APELU :

1. Podziękowanie osobom, które przygotowały apel i gościom za przybycie.
2. Zakończenie uroczystości.
Na tym kończymy naszą uroczystość.
Można się rozejść.

3. W dniu, w którym w szkole odbywają się apele i uroczystości szkolne, uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego: chłopcy białe koszule i granatowe lub czarne spodnie , natomiast dziewczynki białe bluzki i granatowe lub czarne spódnice.

Stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły

1. Do uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły należą:

a) rozpoczęcie roku szkolnego (1 IX );

b) Dzień Edukacji Narodowej (14 X );

c) Dzień Patrona Szkoły ( 16 X );

d) ślubowanie uczniów klas pierwszych (X)

e) święto Odzyskania Niepodległości (11 XI );

f) apel z okazji Bożego Narodzenia ( XII );

g) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja ( 3 III );

h) zakończenie roku szkolnego.

Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi

1. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

a) Dzień Edukacji Narodowej;
b) Dzień Patrona Szkoły;
c) święta państwowe;
d) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

 

 
 

Elknet - sponsor strony

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku