Logo szkoły Do strony głównej
Strona główna
Nasza Dziewiątka
Historia
Ceremoniał
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Stypendia Szkolne
Samorząd Uczniowski
Sekretariat
Administracja
Zerówka
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Ważne dokumenty

Nasza Dziewiątka

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku przy ulicy Piwnika Ponurego 1 została założona na podstawie Aktu Założycielskiego nr 1/92 z dnia 31 stycznia 1992 roku wydanego przez Kuratorium Oświaty w Suwałkach.
Uchwałą nr VI/58/99 Rady Miasta Ełk z dnia 12 marca 1999 roku została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową.

Nasza szkoła stawia na:

wszechstronny rozwój osobowości,
stwarzanie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole,
współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
doskonalenie przez pracę, naukę, zabawę,
rozpoznawanie wartości moralnych i dokonywanie właściwych wyborów życiowych.

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie szkoły jest Statut Szkoły.

Zgodnie z prawem oświatowym i Statutem funkcjonuje Rada Pedagogiczna. Jej kompetencje i zasady działania określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

Radę Rodziców tworzą rodzice uczniów naszej szkoły. Na czele Rady stoi przewodniczący. Zasady działania i kompetencje tego organu określa Regulamin Rady Rodziców.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który pracuje pod kierunkiem dwóch opiekunów pani mgr Anny Lewoc i pani mgr Grażyny Barcińskiej. Zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Integralną częścią Statutu Szkoły jest Wewnątrzszkolny System Oceniania, wypracowany przez nauczycieli i uczniów.
Przygotowanie uczniów w kolejnych etapach edukacyjnych umożliwia Ramowy Plan Nauczania, a proces wychowania w szkole odbywa się według Programu Wychowawczego.

 

Elknet - sponsor strony

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku