Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

 

Tu, gdzie znam każdy kącik,

zaułek, ruderę, gniazdo,

nie zdarzy mi się zabłądzić

 - to moje rodzinne miasto.

(Wiktor Woroszylski „To moje”)

  

 

„Patroni naszych ulic”

projekt edukacyjny

 

 

 

                       Ełk, 8 lutego – 8 marca 2017 roku

 

Opracowanie:

Anna Lewoc

Wstęp

Osiedle Konieczki, na którym mieszka większość uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, jest niewielkie – to tylko dziesięć ulic. Dziewięciu z nich patronują osoby, które zapisały piękne karty w historii Polski. Są to żołnierze walczący w czasie II wojny światowej o wolność naszej ojczyzny: Stefan Grot – Rowecki, Tadeusz Bór – Komorowski, Leopold Okulicki, Henryk Dobrzański ps. „Hubal”, Jan Piwnik ps. „Ponury”, Zygmunt Podhorski, Witold Pilecki, a także trzykrotny premier II Rzeczypospolitej Polskiej Wincenty Witos oraz działacz Mazurskiej Partii Ludowej Karol Bahrke. Niestety, zaobserwowałam, że moi uczniowie (a prawdopodobnie i wielu dorosłych mieszkańców Konieczek), nie znają sylwetek patronów naszych ulic, nie wiedzą, kim byli, jakie są ich zasługi dla Polski.

Autorzy ogólnopolskiego projektu „Patroni naszych ulic” – pracownicy IPN twierdzą: Wybór patronów przestrzeni, w której żyjemy, świadczy nie tylko o naszej wrażliwości historycznej, lecz także wskazuje na wartości, do których chcemy się odwoływać. Warto znać patrona swojej ulicy, wiedzieć, czyje nazwisko wymieniamy, podając przy różnych okazjach własny adres.

Postanowiłam więc podnieść świadomość historyczną swoich wychowanków. Realizując niniejszy projekt, chcę przybliżyć uczniom biografie ludzi zasłużonych dla Polski. Mam nadzieję, że poczują się bardziej zintegrowani ze swoim osiedlem oraz dumni                          z patronów ulic Konieczek.

Wybrałam formę projektu edukacyjnego, (który jest zespołowym działaniem zaplanowanym i koordynowanym przez nauczyciela, a wykonywanym przez uczniów), ponieważ chcę zachęcić szóstoklasistów do poszerzenia wiedzy i samodzielnego zdobywania informacji. Poza tym uczniowie, dzięki realizacji zadań, będą uczyć się efektywnego                          i odpowiedzialnego współdziałania w grupie oraz rozwiną umiejętność poszukiwania                          i selekcjonowania wiadomości z  różnych źródeł.

 

UCZESTNICY: uczniowie klasy VI b

 

NAUCZYCIEL  ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ: Anna Lewoc

 

CZAS REALIZACJI: 8 lutego do 8 marca 2017 roku. 

Zadania będą realizowane na godzinach wychowawczych, lekcjach historii oraz w trakcie konsultacji z nauczycielem po lekcjach.

 

CELE GŁÓWNE:

-       zainteresowanie uczniów historią Polski,

-       podniesienie świadomości historycznej uczniów,

-       zdobycie wiedzy na temat postaci historycznych – patronów ulic własnego osiedla,

-       utrwalenie pamięci o osobach będących współtwórcami wydarzeń historycznych,

-      wzmocnienie wśród uczniów poczucia tożsamości lokalnej związanej z tożsamością regionalną i narodową,

-       pielęgnowanie właściwych postaw patriotycznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

-       rozbudzanie zainteresowań przeszłością historyczną „Małej Ojczyzny”,

-       kształtowanie nawyku dbałości i szacunku dla osób walczących o niepodległość ojczyzny,

-       budzenie zainteresowania postaciami wybitnych Polaków (Stefan Grot – Rowecki, Tadeusz Bór – Komorowski, Leopold Okulicki, Henryk Dobrzański ps. „Hubal”, Jan Piwnik ps. „Ponury”, Zygmunt Podhorski, Witold Pilecki, Wincenty Witos)                           oraz osobami związanymi z Ełkiem (Karol Bahrke),

-      doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (poszukiwanie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych);

-       stymulowanie umiejętności samokształcenia uczniów,

-       rozwijanie odpowiedzialności i umiejętności współpracy;

-       motywowanie do współdziałania i współpracy w grupie,

-       kształtowanie właściwych postaw w relacjach rówieśniczych i społecznych.

PRZEWIDYWANE REZULTATY:

Uczniowie:

-       znają krótkie biografie osób, które są patronami ulic osiedla Konieczki w Ełku,  wiedzą, czym te postacie zasłużyły się dla Polski,

-       tworzą albumy „Patroni naszych ulic”,

-       rozumieją potrzebę pielęgnowania dziedzictwa kulturowego, 

-       umieją korzystać ze współczesnych technologii informacyjnych i informatycznych               w celu poszukiwania, porządkowania i wykorzystania potrzebnych informacji

-       potrafią wykorzystać i zastosować zdobyte informacje w kreatywny, twórczy sposób,

-       umieją współdziałać i współpracować w grupie

 

TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA,                               Z KTÓRYMI PROJEKT JEST POWIĄZANY:

III. Tworzenie narracji historycznej.

Uczeń tworzy krótką wypowiedź o postaci i wydarzeniu historycznym, posługując się poznanymi pojęciami; przedstawia własne stanowisko i próbuje je uzasadnić.

2. „Mała Ojczyzna”. Uczeń:

2)     zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości    „małej Ojczyzny”

27. Polska w okresie II wojnie światowej. Uczeń:

3)     omawia formy oporu społeczeństwa wobec okupantów

 

METODY REALIZACJI: metody słowne i praktyczne, uczenie się przez odkrywanie, działanie i przeżywanie,  praca z tekstem źródłowym,  wyszukanie i opracowanie informacji dotyczących postaci historycznych, przeprowadzenie sondy badającej, co mieszkańcy osiedla wiedzą o patronach ulic osiedla Konieczki.

 

FORMY PRACY:  praca indywidualna i grupowa, konsultacje z nauczycielem

Środki dydaktyczne i źródła informacji:

-       broszury wydane przez Instytut Pamięci Narodowej,

-       encyklopedie, leksykony, biografie z zasobów biblioteki szkolnej,

-       Internet – witryny np. encyklopedia.pl wikipedia,

-       wywiady z dorosłymi – rodziną i znajomymi,

-       sonda/ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców osiedla,

-       instrukcja dla uczestników projektu;

 

REALIZACJA PROJEKTU:

Zadania uczniów:

-       do 22 lutego 2017 – przygotowanie pytań sondy/ankiety „Czy znasz patronów swoich ulic?”,

-       do 1 marca 2017 – opracowanie wyników sondy,

-       do 8 marca 2017 – wykonanie albumu „Patroni naszych ulic”, zawierającego biogramy patronów ulic, ich zdjęcia oraz 2 – 3 zdania na temat lokalizacji ulicy, przybliżonej długości, charakterystycznych budowli, obiektów,

-       do 8 marca 2017 – zaznaczenie nazw ulic na mapie osiedla.

 

Zadania nauczyciela:

-    nadzór nad realizacją zadań,

-    wskazanie źródeł informacji

-    konsultacja merytoryczna

-    motywowanie uczniów do pracy;

-    pomoc w selekcji materiałów oraz sprawdzenie jego kompletności, (wskazanie ewentualnych braków),

-    ocena i ewaluacja projektu

 

EWALUACJA:

-       sprawozdanie  z przedsięwzięcia,

-       obserwacje  uczniów,

-       prace  uczniów,

-       zdjęcia.

 

INSTRUKCJA DLA UCZNIA

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

TYTUŁ PROJEKTU: „PATRONI NASZYCH ULIC”

1.     Grupa:…..….

 

2.     Zespół uczniowski:

lider: ………………………………………………………….….…………………

członkowie: ……………………………………….…………………………..……

……………………………………………………..………………….…………………………………………………………..……………

3.     Cele projektu:

→ zdobycie wiedzy na temat postaci historycznych, patronów ulic osiedla Konieczki,  na którym znajduje się nasze szkoła.

 

4.     W trakcie realizacji projektu:

ü  utrwalicie wiedzę z historii Polski (okres II wojny światowej),

ü  poznacie sylwetki wybitnych Polaków walczących o niepodległość naszej Ojczyzny.

 

5.     Podczas realizacji tego projektu nauczycie się:

ü  współpracować w grupie,

ü  umiejętnie planować swoją pracę,

ü  korzystać z różnych źródeł informacji,

ü  dokonywać selekcji informacji.

 

6.     Sposób pracy: Będziecie pracować w grupie 4-5 osobowej. Aby zrealizować cele projektu, musicie:

ü  podzielić między sobą zadania w grupie,

ü  dokonać właściwej selekcji informacji i zdobytych materiałów na temat patronów naszych ulic,

ü  uzupełnić mapę osiedla,

ü  przygotować i przeprowadzić wśród mieszkańców (15 – 20 osób) naszego osiedla ankietę/sondę „Czy znasz patronów swoich ulic?”,

ü  wykonać album pt.: „Patroni naszych ulic” (Powinien on zawierać krótkie biogramy patronów ulic, ich zdjęcia oraz 2 – 3 zdania na temat lokalizacji ulicy, przybliżonej długości, charakterystycznych budowli, obiektów).

 

7.     Czas trwania projektu: Na realizacje projektu macie miesiąc (od 08.03.2017 do 08.03.2017). W czasie poświęconym na realizację zawarta jest również prezentacja. Czas prezentacji na osobę wynosi 4 minuty i odbędzie się ona 8 marca na godzinie wychowawczej.

8.     Forma prezentacji: Efekt swojej pracy przedstawicie:

ü  prezentując album na forum klasy

ü  omawiając wyniki ankiet/sondy „Czy znasz patronów swoich ulic?” przeprowadzonej wśród mieszkańców naszego osiedla .

 

9.     System oceny projektu: Oceniając waszą pracę wezmę pod uwagę:

ü  konkretne i poprawne informacje na temat postaci historycznych,

ü  oryginalność prac (tworząc biogramy postaci nie możecie ograniczyć się                 do formy „kopiuj-wklej”),

ü  poprawne uzupełnienie mapy osiedla,

ü  przeprowadzenie ankiety,

ü  pomysłowość wykonania poszczególnych kart albumu,

ü  estetykę wykonania pracy,           

ü  sposób prezentacji / przekazu efektów swojej pracy,

ü  grupową samoocenę,

ü  zaangażowanie w pracę wszystkich członków grupy.  

 

============================================================

OBOWIĄZKI  LIDERA:

1.     Kieruje pracą grupy.

2.     Aktywnie uczestniczy w realizacji zadań.

3.     Dzieli się z innymi pomysłami.

4.     Dba o efekty prowadzonych działań.

5.     Szanuje zdanie kolegów.

6.     Potrafi wysłuchać innych.

7.     Pilnuje wyznaczonego terminu.

 

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP:

1.     Aktywnie uczestniczą w realizacji zadań.

2.     Są odpowiedzialni za wykonanie powierzonych im zadań.

3.     Systematycznie dokumentują efekty swojej pracy.

4.     Dbają o efekty prowadzonych działań.

5.     Współpracują w grupie, okazują pomoc koleżeńską.

6.     Terminowo wywiązują się z wykonania powierzonych im zadań.

7.     Tworzą przyjazną i życzliwą atmosferę pracy

 

 

PAMIĘTAJCIE! Konsultujcie swoje działania ze mną.  Macie prawo czegoś nie wiedzieć, nie umieć, nie potrafić znaleźć. Gdy będziecie mieli jakieś problemy, pytajcie – chętnie wam pomogę.

 

Życzę powodzenia i owocnej pracy!

 

 

PROJEKT „PATRONI NASZYCH ULIC”

KARTA SAMOOCENY UCZNIA

Imię i nazwisko – .................................................................                Grupa – ……………..

 

 

TAK

NIE

W pracach nad projektem uczestniczyłem/am wytrwale i systematycznie

 

 

Miałem/am cenne pomysły, które przyczyniły się do postępów pracy

zespołu.

 

 

Słuchałem/am propozycji innych i nigdy ich nie krytykowałem/am.

 

 

Nie miałem/am większych trudności w wykonywaniu powierzonych mi zadań .

 

 

Jeżeli miałem/am problemy, prosiłem/am o pomoc kolegów w grupie.

 

 

Jeżeli moi koledzy mieli problemy, pomagałem/am im najlepiej jak

umiałem.

 

 

W pełni zaangażowałem/am się w prace projektowe.

 

 

Uczestniczyłem/am we wszystkich wyznaczonych spotkaniach zespołu.

 

 

Wykonałem/am wszystkie powierzone mi zadania.

 

 

Swoją pracę wykonywałem/am terminowo.

 

 

Jestem zadowolony/a z mojej pracy w zespole.

 

 

 

Wykonałem następujące zadania: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Moja praca zasługuje na ocenę ………………………………..

 

Moje refleksje i uwagi związane z pracą nad projektem. (Co mi się podobało, a co nie z uzasadnieniem.):  

 

…………………………………………………………………….…………………………… …………………………………………………………….…………………………………… …………………………………………………………………………………………….……

Ocena według innych członków grupy: ………………………………..

 

PROJEKT „PATRONI NASZYCH ULIC”

KARTA OCENY PRACY UCZNIA W GRUPIE

Imię i nazwisko – .................................................................                Grupa – ……………..

 

 

TAK

NIE

W pracach nad projektem uczestniczył/a wytrwale i systematycznie

 

 

Miał/a cenne pomysły, które przyczyniły się do postępów pracy

zespołu.

 

 

Słuchał/a propozycji innych i nigdy ich nie krytykował/a.

 

 

Nie miał/a większych trudności w wykonywaniu powierzonych mu/jej zadań .

 

 

Jeżeli miał/a problemy, prosił/a o pomoc kolegów w grupie.

 

 

Jeżeli inni mieli problemy, pomagał/a im.

 

 

W pełni zaangażował/a się w prace projektowe.

 

 

Uczestniczył/a we wszystkich wyznaczonych spotkaniach zespołu.

 

 

Wykonał/a wszystkie powierzone mu/jej zadania.

 

 

Swoją pracę wykonywał/a terminowo.

 

 

Jesteśmy zadowoleni z jego/jej pracy w zespole.

 

 

 

 

Praca naszej koleżanki / naszego kolegi zasługuje na ocenę ………………………………..

 


sp9_banerd

 

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają,

iż Polacy nie gęsi,

iż swój język mają.”

(Mikołaj Rej „Do tego, co czytał”)

 

 

Dni Języka Ojczystego

w klasach I – VI

pod hasłem

 

Ojczysty – zawsze czysty

 

projekt edukacyjny

 

 

 

 

 

 

                       Ełk, 14 – 21 lutego 2017 roku

 

Opracowanie:

Anna Lewoc

 

 

WPROWADZENIE

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku, aby wspierać ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. W Polsce obchody tego dnia polegają głównie na promowaniu polszczyzny i podkreślaniu konieczności ochrony dziedzictwa językowego.

Poloniści, językoznawcy, bibliotekarze od dawna są zaniepokojeni negatywnymi zjawiskami, które obserwują we współczesnej polszczyźnie.  Młode pokolenie kaleczy język, nie dba o normy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne, używa słów społecznie nieakceptowanych, wulgaryzmów, zuboża i spłyca język polski, często stosuje zapożyczenia  z języka angielskiego, nie czyta książek. Często dzieci nie potrafią precyzyjnie wyrazić myśli i uczuć, wypowiadają się pojedynczymi wyrazami, fatalnie je artykułując. Do tego dochodzi jeszcze zmiana sposobu komunikowania się: e-maile, sms-y wymuszają określony sposób posługiwania się słowem i dążenie do skrótowości.

Kulturę słowa młody człowiek wynosi z domu rodzinnego. Wpływ na język dziecka ma również grupa rówieśnicza i wszechobecne media.  Szkoła jest tą instytucją, w której dobre nawyki językowe są rozwijane, poszerzane, natomiast złe trzeba niwelować, naprawiać. Na lekcjach dbamy o poprawność polszczyzny, upowszechniamy wiedzę o języku ojczystym, przeciwdziałamy jego wulgaryzacji, popularyzujemy czytelnictwo.

Obchody Dnia Języka Ojczystego są okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony języka ojczystego, aby był piękny, czysty i poprawny.  Język jest bowiem wartością samą  w sobie, jest wspólnym dobrem, o które wszyscy powinniśmy dbać.

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Zaproponowany przez nas projekt został pomyślany jako działanie, które może wpłynąć na poprawę naszej rodzimej mowy i zainteresowanie polszczyzną wśród całej społeczności szkolnej. Ponadto ma uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Za jego sprawą chcemy zachęcić uczniów do ładnego wysławiania się, nienadużywania niepotrzebnych zapożyczeń z języków obcych, unikania wulgaryzmów, częstszego sięgania po różne lektury.

Uważamy, że połączenie nauki z zabawą i rywalizacją pomoże nam osiągnąć zamierzone cele i pokaże, że język polski jest niezwykle różnorodny, a wszyscy jego użytkownicy mogą być polonistami.

            Projekt jest adresowany do całej społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły). Będzie realizowany od 14 do 21 lutego 2017 roku.   Uwzględniono w nim różnorodne metody, formy i sposoby zdobywania i poszerzania wiedzy o języku polskim. Tworzy również doskonałą przestrzeń do integracji społeczności szkolnej.

 

KOORDYNATORKI

-     nauczycielki języka polskiego: Anna Lewoc, Anna Chmielecka, Barbara Dardzińska,

-     nauczyciel biblioteki: Mirosława Skorupska

 

 

CELE GŁÓWNE:

-       uwrażliwianie na potrzebę dbałości o język polski,

-       wzbudzenie zainteresowania poprawną polszczyzną,

-       krzewienie kultury języka ojczystego.

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

-       kształtowanie świadomości językowej,

-       kształcenie umiejętności:

·       poprawnego, starannego pisania i stosowania zasad ortografii,

·       poprawnego i kulturalnego wysławiania się, unikania „anglicyzmów”                         i skrótów językowych,

-       propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny,

-       rozwijanie sprawności językowej, umiejętności wypowiadania się w mowie                         i w piśmie, a także poszerzanie słownictwa czynnego uczniów,

-       dbałość o poprawność wypowiedzi,

-       poszerzanie wiedzy o języku polskim,

-       doskonalenie umiejętności czytania ze szczególnym uwzględnieniem intonacji                           i akcentu,

-       rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów,

-       wykorzystywanie posiadanych umiejętności w praktyce,

-       trening twórczości, uczenie się poprzez działanie, doświadczanie, aktywne uczestnictwo,

-       kształcenie umiejętności zaprezentowania się przed grupą widzów,

-       kształcenie właściwych zachowań społecznych (promowanie zasad fair play).

 

METODY  PRACY

-       aktywizujące, ćwiczenia przedmiotowe, pogadanki, działania praktyczne, inscenizacja, konkursy.

 

FORMY  PRACY

-       zespołowa, grupowa, indywidualna.

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

LP

ZADANIA

TERMIN

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

1.                

Opracowanie planu Dni Języka Ojczystego „Ojczysty – zawsze czysty”.  

styczeń 2017

koordynatorki projektu

2.                

Przedstawienie projektu na zebraniu Rady Pedagogicznej.

luty 2017

koordynatorki projektu

3.                

Opracowanie scenariusza przedstawienia
na temat dbania o język polski.

styczeń 2017

Anna Lewoc

4.                

Przygotowanie przedstawienia (próby, scenografia).

styczeń/luty 2017

Anna Lewoc

Anna Chmielecka

Klasa VI b

5.                

Gazetka informacyjna. 

do 14 lutego 2017

Anna Chmielecka

Anna Lewoc

Mirosława Skorupska

6.                

Przygotowanie regulaminów konkursów.          

styczeń/luty 2017

koordynatorki projektu

7.                

Przygotowanie materiałów i ozdobienie szkoły rysunkami tematycznymi.  

do 14 lutego 2017

Anna Chmielecka

Mirosława Skorupska

8.                

Ogłoszenie międzyklasowego konkursu                 na plakat pt.: „W krainie języka polskiego”

do 8 lutego 2017

koordynatorki projektu

9.            Cała

Dni Języka Ojczystego

14 – 21 lutego 2017

koordynatorki projektu

„Cała szkoła czyta”

codziennie 3. przerwa (godz. 1035)

koordynatorki projektu

kl. V b

a)   I DZIEŃ

 „Weź byka za rogi” – konkurs ortograficzny (kl. II – VI)

 

14 lutego 2017

 

kl. II – III – Barbara Dardzińska

kl. IV – VI – Anna Chmielecka

b)   II DZIEŃ

„Cudze chwalicie swego nie znacie” – konkurs recytatorski poezji regionalnej (kl. VI)

 

15 lutego 2017

 

 

Anna Chmielecka

Anna Lewoc

Mirosława Skorupska

c)   III DZIEŃ

  dzień ulubionej książki

 

  konkurs recytatorski (kl. I – III)

 

16 lutego 2017

 

 

koordynatorki projektu

 

Jolanta Gromada

Urszula Maksimowicz

d)   IV DZIEŃ

„Z językiem polskim za pan brat” – quiz językowy (kl. II – VI)

17 lutego 2017

 

 

Mirosława Skorupska

e)   V DZIEŃ

„Mistrz słowa” – konkurs pięknego czytania  (kl. II – VI)

 

20 lutego 2017

 

Anna Chmielecka

Barbara Dardzińska

Mirosława Skorupska

f)    VI DZIEŃ – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego apel, przedstawienie, konkursy „na kolanie”,

ogłoszenie wyników konkursów, rozdanie nagród

21 lutego 2017

koordynatorki projektu, nauczyciele,

pracownicy szkoły

 

10.             

Analiza i ewaluacja projektu Dni Języka Ojczystego 

do końca                    lutego 2017

koordynatorki projektu

11.             

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły. 

na bieżąco

koordynatorki projektu

12.             

Dokumentacja zdjęciowa. 

na bieżąco

koordynatorki projektu

 

PRZEWIDYWANE  REZULTATY

 Uczniowie:

-       dbają o poprawną polszczyznę,

-       potrafią skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach,

-       rozumieją konieczność eliminowania z języka wulgaryzmów,

-       uczą się szacunku dla dobra wspólnego,

-       nabywają umiejętność prawidłowej artykulacji,

-       stają się bardziej wrażliwi na piękno polskiej mowy,

-       rozumieją potrzebę częstszego sięgania po książkę.

 

 

EWALUACJA:

-       sprawozdanie  z przedsięwzięcia,

-       obserwacje  uczniów,

-       prace  uczniów,

-       wyniki  konkursów,

-       zdjęcia.

 

Szkoła wierna dziedzictwu

 

 

 

sp9_banerd

Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku