Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015

 

 

 

Od roku szkolnego  2014/2015 sprawdzian składa się z dwóch części, obie części będą przeprowadzone pisemnie.


. część pierwsza - obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,
.    część druga - obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystąpi tego samego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, a część druga - 45 minut. Pomiędzy 1 a 2 częścią będzie krótka przerwa.

Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż sprawdzianu nie można nie zdać.

 

Sprawdzian jest przeprowadzany 1 kwietnia 2015 roku, w godz. 9:00-12.30. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis
z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory
do rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego), jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

 

Należy wiedzieć:

1.    Każdy 6-klasista musi przystąpić do sprawdzianu, aby ukończyć szkołę.

2.    Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza.

3.    Jeżeli uczeń obowiązkowo uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego, rodzice składają deklarację dotyczącą wyboru jednego  z tych języków
do 30 września 2014 roku . Zadeklarowany język można zmienić do 31 grudnia 2014 roku.

4.    Do 30 września 2014 roku dyrektor ma obowiązek zapoznać rodziców
z możliwymi sposobami dostosowania warunków lub form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5.     Do 15 października 2014 roku rodzice powinni przekazać dyrektorowi szkoły (jeżeli wcześniej tego nie zrobili) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej ucznia, jeżeli uczeń posiada taki dokument.

6.    O konkretne sposoby dostosowania wnioskuje rada pedagogiczna, a dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać rodzicom propozycje rady pedagogicznej
do 24 listopada 2014 roku. Rodzice mogą je zaakceptować lub odrzucić
do 28 listopada 2014 roku.

 

 W dniu 29 maja 2015 roku uczniowie poznają wyniki, w dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

.

 

 

SP9 Ełk

 

 

sp9_banerd

Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku