Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu

 

 

 

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

A.    Część wstępna planowania 

1.    Problem priorytetowy do rozwiązania:   Niewystarczająca integracja uczniów klas młodszych ze starszymi. 

a)   Krótki opis problemu priorytetowego (wpisać konkretne dane wg wyników autoewaluacji):

 

Wyniki autoewaluacji, rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami oraz nauczycielami i pracownikami szkoły, a  przede wszystkim obserwacje zachowań dzieci wskazują, że nasi wychowankowie stają się coraz bardziej egocentryczni i nietolerancyjni. Nie potrafią nawiązywać przyjaznych kontaktów z uczniami spoza swojej klasy. Szkoła jest środowiskiem, gdzie zderzają się różne osobowości
i charaktery. Zauważyliśmy, że uczniowie są wyraźnie podzieleni. Podział ten wynika niewątpliwie z faktu dużej rozpiętości wiekowej
(kl. 1-8). Każda grupa wiekowa uczniów poszukuje swojego miejsca w szkole, koncentrując się na sobie i swoich potrzebach. Brakuje
im empatii, otwartości na innych.

b)   Uzasadnienie wyboru priorytetu (wpisać: dlaczego go wybrano, kto i na jakiej podstawie dokonał tego wyboru): 

Integracja grup wiekowych ma znaczący wpływ na rozwój społeczny dziecka. Zajmując coraz to inną pozycję społeczną dziecko staje się osobą coraz bardziej odpowiedzialną, kompetentną, czuje się potrzebne, przez co wzrasta jego poczucie wartości i odpowiedzialności. Szybciej dostrzega i rozumie zróżnicowane potrzeby i zasady współżycia. Edukacja społeczna jest szybsza i skuteczniejsza, gdyż dziecko przebywa w naturalnym środowisku, zróżnicowanym lecz rzeczywistym, najbardziej odpowiednim dla jego rozwoju. Tak jak w naturalnym środowisku, nie uczy się tylko od równolatków, ale także od młodszych i starszych dzieci. Możliwa jest zabawa i współdziałanie dzieci
i młodzieży w różnym wieku w jednej grupie. Następuje szybsza adaptacja i integracja nowych uczniów.  Następuje naturalna i samoistna nauka postaw tolerancji, partnerstwa i współżycia w środowisku nie ograniczonym jedynie do rówieśników. Naturalne jest zaangażowanie
i opiekuńczość dzieci starszych nad młodszymi oraz możliwość prezentowania przed nimi bogatych doświadczeń. Dzieci młodsze nie czują się osamotnione, wiedzą, że mogą liczyć nie tylko na nauczycieli, ale także na starszych kolegów, którzy pomogą i doradzą. Uczą się przy tym wyrażania próśb, mają także od kogo przyjmować wiedzę i doświadczenie, umiejętności i nawyki.

Problem wybrał zespół promocji zdrowia, na podstawie wyników autoewaluacji, rozmów i obserwacji. Został on przedstawiony
i zaakceptowany przez członków rady pedagogicznej.

 

 

2.    Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:

Wśród najczęściej wymienianych przyczyn niewystarczającej integracji dzieci w różnym wieku należy wymienić:

-        brak wolnego czasu,

-        brak wiedzy i zainteresowania tym polem aktywności,

-         nastawienie na sukces indywidualny (w życiu, w nauce, w pracy),

-        brak serdeczności i koleżeństwa,

-        brak akceptacji,

-        brak współpracy.

Młodzi ludzie są skoncentrowani na samych sobie, dorastają bez poczucia sensu i potrzeby działań na rzecz dobra młodszych. Także postępująca globalizacja i dominacja postaw egoistycznych i indywidualistycznych wywierają negatywny wpływ na wolę troszczenia się młodych ludzi o dobro wspólne i wzajemne relacje.

 

3.    Rozwiązania dla ustalenia przyczyn/y problemu (podstawa do ustalenia zadań)

Integracja młodszych uczniów ze starszymi następuje m.in. przez:

-        wzajemne poznanie się obu grup wiekowych,

-        poprawę relacji między uczniami,

        współpracę uczniów z różnych zespołów klasowych poprzez udział w akcjach charytatywnych, przygotowanie apeli, przedstawień, uroczystości w środowisku szkolnym, lokalnym, miejskim,

        rozwijanie wśród dzieci i młodzieży otwartości i postaw prospołecznych, wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych,

-        wdrażanie młodzieży do udzielania pomocy młodszym przy organizacji np. wycieczek, imprez szkolnych (choinka, zabawa karnawałowa itp.),

-        organizowanie uczniom wspólnych akcji, spotkań, zajęć edukacyjnych, wyjazdów w celu integracji środowiska szkolnego,

        stwarzanie warunków do kreatywnego, pożytecznego sposobu spędzania czasu wolnego,

        włączenie starszych uczniów w imprezy organizowane dla uczniów klas młodszych,

        wzmacnianie tego, co do tej pory robiliśmy dobrze i wprowadzenie nowych działań.

 

B.    Plan działań na rok szkolny 2019/2020

 

CEL: Większa integracja społeczności szkolnej.

1.    Kryterium sukcesu: 50 % uczniów włączy się w organizowane przez szkołę działania mające na celu integrację uczniów klas młodszych ze starszymi.

2.    Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces):

a)   Co wskaże, że osiągnięto cel? 

Wyniki badań ankietowych, odsetek uczniów włączający się do różnych działań integrujących grupy wiekowe uczniów.

b)   Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?   

Analiza ankiet, obserwacje, rozmowy.

c)    Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? 

Zespół do spraw promocji zdrowia, szkolny koordynator SzPZ – czerwiec 2020.

Nazwa zadania

Kryterium sukcesu

Sposób realizacji

Okres / termin realizacji

Wykonawcy / osoba odpowiedzialna

Środki / zasoby

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

Przeprowadzenie uzgodnień przed rozpoczęciem działań.

Sformułowany cel, propozycje rozwiązań w stosunku do problemu, harmonogram działań

spotkanie, dyskusja, konsultacja projektu

koniec września 2019 r.

 

członkowie zespołu PZ
szkolny koordynator PZ

ok. 10 godzin pracy zespołu promocji zdrowia

analiza dokonanych uzgodnień

Przekazanie informacji o planowanych działaniach

a) Nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym

b) Uczniom

c) Rodzicom.

Akceptacja i gotowość do udziału w realizacji zadań wszystkich pracowników szkoły.

Informacja przekazana przez wychowawców we wszystkich klasach uczniom i rodzicom

prezentacja harmonogramu działań, dyskusja.

 

 

przedstawienie założeń planowanych działań.

początek października 2019 r.

 

 

 

 

październik 2019 r.

szkolny koordynator PZ

 

 

 

 

wychowawcy klas

 

protokół z posiedzenia rady pedagogicznej

 

analiza dokumentacji, plan działań na rok szk2019/20 zamieszczony na stronie internetowej

Współpraca z Radą Rodziców i klasowymi trójkami.

Udział w realizacji zadań szkoły 35 rodziców.

spotkanie, dyskusja, podejmowanie wspólnych zadań.

cały rok szkolny

dyrektor szkoły

 

protokół z posiedzenia

Dyskoteki szkolne klasy IV-VIII

cały rok szkolny

SU, p. Kotarska, p. Lewoc, wychowawcy

Zabawy integracyjne dla klas I-III

80% uczniów klas I-III weźmie udział w zabawach

Zabawy integracyjne

październik -listopad 2019 r.

p. D. Markowska, klasa VII B

sprawozdania, zdjęcia

Integracja uczniów klas 3 z pierwszakami pod hasłem „Dzień poezji”

100% uczniów klas 1A i 3B weźmie udział

Wspólne zabawy i recytacje wierszy, piosenki, laurki „Dobrze, że jesteś”

październik

2019 r.

p. W.Witkowska,

p. A. Sierzputowska

sprawozdania, zdjęcia

Konkurs międzyszkolny „Pamiętajmy o Janie Pawle II”

100% uczniów

Uroczysta gala – występ klas starszych i młodszych

październik

2019 r.

W.Witkowska,  A. Sierzputowska

płyty CD

sprawozdania, zdjęcia, występ

Udział w kampanii „Biała wstążka”

100% uczniów klas 5-8

przygotowanie białych kokardek – wręczenie całej społeczności szkolnej

plakaty

listopad 2019

A.Paszkowska

sprawozdanie, zdjęcia

Spotkanie z dietetykiem

klasy 1-4

udział w rozmowie

na bieżąco

A.  Kuligowska

sprawozdanie, zdjęcia

Warsztaty bożonarodzeniowe

chętni uczniowie klas 1-8

przygotowanie dekoracji świątecznych

grudzień 2019

A. Karanowska,

K. Kowalik,

A. Lewoc

materiały plastyczne

sprawozdanie, zdjęcia

Udział w ogólno-polskiej kampanii społecznej pt. "Idą święta, nie o SMS-ie ,lecz o kartce pamiętaj".

klasy: 3b, 4a, 6b

wspólne pisanie kartek

grudzień 2019

A.  Kuligowska

kartki świąteczne

sprawozdanie, zdjęcia

Jasełka miejskie i szkolne

obejrzy to przedstawienie 100% uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, 50% rodziców

wspólny występ uroczystości miejskich i szkolnych

grudzień 2019

zespół powołany do przygotowania miejskich jasełek

materiały do scenografii, stroje dla występujących

sprawozdanie, zdjęcia

Wiosenny Dzień Talentów

udział wszystkich klas 4-8

Prezentacja szkolnych talentów

marzec 2020

E. Rafałowska,

D. Markowska

Scenariusz, prace plastyczne, materiały do scenografii

sprawozdanie, zdjęcia

 Plakaty promujące zdrowie dla klas młodszych w jęz. angielskim

udział grup uczniów klas IV-VIII

Praca metodą projektu

maj 2020

p. D. Ołdak

materiały papiernicze

ocena plakatów przez uczniów klas IV-VIII - głosowanie

 

 

 

sp9_banerd

 

 

Rekomendacja /ocena programu

 

11 września 2019r. w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku gościliśmy zespół profilaktyków, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem pracuje z polską młodzieżą i na własnym przykładzie pokazuje im, jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą alkohol, narkotyki oraz inne używki. Udział w warsztatach w ramach programu "Antymina" - Profilaktyka z Pasją wzięło prawie 200 uczniów naszej szkoły.                                        
Podczas warsztatów uczniowie zobaczyli nie tylko kolejne kroki wpadania w nałóg, zapoznali się ze związanymi  z tym niebezpieczeństwami, ale również dowiedzieli się, że wszystko, czego doświadczają w swoim życiu, powinno być następstwem ich własnych wyborów.

    Prowadzącym udało się trafić do młodych ludzi, którzy z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach, a po spotkaniu, zapytani o wrażenia, odpowiadali, że był to bardzo udany,  ciekawy i urozmaicony program. Cennym elementem programu według słuchaczy stały się osobiste historie opowiedziane przez prowadzących.

Warsztaty były przygotowane w sposób bardzo profesjonalny, poza ogromną wiedzą merytoryczną, doskonałą oprawą artystyczną, prowadzący nawiązali bardzo dobry kontakt z młodzieżą

Jesteśmy przekonani, że dla naszych uczniów była to ważna lekcja, która być może  wpłynie w przyszłości na podejmowane przez nich działania.

Problem uzależnień jest wciąż aktualny, zatem liczymy  na dalsze propozycje takich spotkań.

 

 

sp9_banerd

 

I. SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE – ORGANIZACJA SIECI

 

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Projekt ten spowodował oddolne działania (ruch) szkół, zgodne ze strategią opracowaną w 14 tzw. szkołach projektowych oraz tworzenie sieci szkół promujących zdrowie na różnych poziomach. Pierwszą sieć utworzono w 1992 r. w b. woj. ciechanowskim.

Program ten rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie - SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych ośmiu krajów.

Organizacje, które stworzyły Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie - Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Biuro Regionalne dla Europy, Rada Europy oraz Komisja Europejska w dalszym ciągu są włączone w sieć jako międzynarodowa Rada Doradcza. To gwarantuje kontynuację międzynarodowego wymiaru programu. Holenderski Instytut Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób jako koordynator Sieci będzie głównym  centrum współpracy z WHO w sprawie promocji zdrowia w szkole.

Na czele struktury SHE stoi Rada Powiernicza, która jest ciałem doradczym. W skład tej rady wchodzą przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia, Rady Europy oraz Komisji Europejskiej. Ciałem wykonawczym jest Komitet Planujący Sieci. Sekretariat Techniczny znalazł siedzibę w Woerden. Koordynatorem Europejskiej Sieci jest Goof Buijs z Holenderskiego  Instytutu Promocji Zdrowia w Woerden. Zgromadzenie liderów sieci tworzą: Krajowi Koordynatorzy oraz placówki naukowe w krajach posiadających duży dorobek w sieci. Polskę reprezentuje profesor Barbara Woynarowska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katarzyna Stępniak z Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia, powołano Krajowego Koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz wojewódzkich koordynatorów. Aktualnie we wszystkich województwach istnieją sieci szkół, w niektórych nawet funkcjonują sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu łatwiejszego koordynowania i skuteczniejszego wspierania pracy szkół.  Do wojewódzkich sieci SzPZ należą obecnie, poza szkołami różnych typów, inne placówki oświatowo-wychowawcze, takie jak: przedszkola, bursy, domy wczasów dziecięcych. Obecnie w Polsce jest około 2000 placówek w sieci SzPZ.

 

W dniu 23 listopada 2009 podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i młodzieży. (dostępne na www.ore.edu.pl w zakładce Wychowanie i profilaktyka, Promocja zdrowia w szkole, Materiały do pobrania).

W treści Porozumienia zapisano m.in.: 

ü  zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w szkołach  i placówkach oraz w środowisku lokalnym, w tym podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie, w tym programu „Szkoły dla Zdrowia Europy”;

ü   upowszechnianie idei sieci szkół promujących zdrowie i wynikających z niej działań na poziomie lokalnym; 

ü  prowadzenie systemu certyfikacji szkół i placówek będących w sieci szkół promujących zdrowie; 

ü  umożliwienie prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży; 

ü  upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży wynikających ze współpracy międzynarodowej; 

ü  propagowanie podejmowanych działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w mediach.

 

II. KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

Koncepcja szkoły promującej zdrowie wynika bezpośrednio z założeń promocji zdrowia. Ze względu na bardzo szeroki zakres działań, różnorodność potrzeb i priorytetów szkół funkcjonujących w odmiennych kulturach i warunkach trudno ustalić jedną definicję SzPZ.

Obecnie w sieci Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Heath In Europe - SHE) przyjmuje się eko-holistyczny model szkoły promującej zdrowie1. Zakłada on istnienie powiązanych wzajemnie ze sobą pięciu kluczowych elementów „wewnątrz” szkoły oraz oddziaływanie czynników zewnętrznych, związanych z legislacją, polityką i inicjatywami w resorcie zdrowia i edukacji na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Wskazuje to, że działania dla tworzenia SzPZ nie mogą ograniczać się do samej szkoły, lecz muszą być powiązane i wspierane przez resorty edukacji i zdrowia na różnych poziomach.

Aktualnie w krajach należących do SHE istnieje zróżnicowane podejście i różnorodne modele SzPZ2. Szkoła promująca zdrowie jest raczej procesem dokonującym się  w określonym kontekście, a nie efektem wdrażania ogólnie ustalonych zasad. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń.

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:

1.       szkoła: 

ü  jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się, itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć;

ü    jest elementem środowiska lokalnego: oba te oddziałują; 

ü  jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym dokonywania dobrych wyborów.

2.       promująca: 

ü  tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia; 

ü  umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia;

3.       zdrowie: 

ü  ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy w harmonii; 

ü  decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

 

Na podstawie opracowanych standardów przyj Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły.

 

Definicja szkoły promującej zdrowie

 Szkoła promująca zdrowie i społecznością lokalną:  

·         systematycznie i planowo tworzy zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczno

·         wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników przez całe życie.

 

III. PLANOWANIE PRACY W SZKOLE PROMUJĄCEJ ZDROWIE  

 

I. CEL

a. Co wskaże, że osiągnięto cel (wskaźniki)?

 b. Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel (narzędzia)?

 c. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel (wykonawcy), termin?  

1. Kryterium sukcesu

2. Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces)?  

 

II. ZADANIA 

 - Co wskaże, czy wykonano zadanie (wskaźniki)?

 - Jak sprawdzimy, czy wykonano zadanie (narzędzia)?

 - Kto i kiedy sprawdzi, czy wykonano zadanie (wykonawcy), termin? 

 a. Przebiegu realizacji zadania (monitorowanie)

 b. Czy wykonano zadanie ? 

 1. Kryterium sukcesu*

2. Metody realizacji

3. Wykonawcy

4. Środki

 5. Sposób prowadzenia

 

 

III. ETAPY TWORZENIA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

Proces tworzenia szkoły promującej zdrowie polega na:

·         oddolnym wprowadzaniu zmian poprzez realizację kolejnych projektów (od diagnozy do ewaluacji),

·          przebiega inaczej w różnych środowiskach odpowiednio do diagnozy potrzeb i zasobów,

·         realizowany jest zgodnie z zasadą małych kroków,

·          wszystkie działania i ich ewaluacja planowane są wg schematu planu pracy SzPZ.

 

1.    Przygotowanie

·         Inicjacja – narodzenie się pomysłu i chęci tworzenia SzPZ w społeczności szkolnej.

·         Propagowanie idei SzPZ w społeczności szkolnej, wśród rodziców i społeczności lokalnej.

·         Pozyskiwanie uczestników i sojuszników.

·         Powołanie szkolnego koordynatora i zespołu promocji zdrowia.

·         Podjęcie wzajemnych zobowiązań przez osoby przystępujące do działania.

 

2.     Diagnoza stanu wyjściowego

·         Zebranie danych dotyczących aktualnych problemów ludzi, warunków funkcjonowania szkoły itd.

·         Analiza tych danych.

·         Ustalenie listy problemów wymagających rozwiązania.

 

3.    Budowanie planu działań i ich ewaluacji

·         Wybór problemu/ów (priorytetowego/ych).

·         Określenie przyczyn tych problemów i sposobów usunięcia tych przyczyn.

·         Ustalenie celów.

·         Zbudowanie planu działań dla osiągnięcia celów.

 

4.    Działania

·         Realizacja planu, monitorowanie działań (ewaluacja procesu) oraz dokonywanie niezbędnych korekt dla osiągnięcia celu.

 

5.    Ewaluacja wyników działań

·         Ewaluacja końcowa – sprawdzenie czy osiągnięto cel. 

 

IV. STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

 Przyjęty model SzPZ stanowił punkt wyjścia do opracowania czterech standardów. 

 

Standardy szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 

1.    Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2.    Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3.    Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4.    Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

  

Są to standardy jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia. Standardy te spełniają dwie funkcje:

·         Wyznaczają główne kierunki pracy (cechy) SzPZ. Opisują one jej model oraz specyfikę wyróżniającą te szkoły od innych, które nie podjęły się tworzenia SzPZ.

·         Stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji SzPZ, czyli sprawdzania, w jakim stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który można by uznać za „idealny”.

 

 

V. KRYTERIA PRZYNALEŻNOŚCI SZKOŁY DO WOJEWÓDZKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

 

1. WARUNKI WSTĘPNE

 

Szkołę lub placówkę, która chce zostać przyjęta do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (SzPZ) powinna cechować:

 

·         aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku (działania w tym zakresie są zapisane w misji i wizji szkoły oraz widoczne są w dokumentacji szkoły lub szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia)

·         otwartość na zmiany,

·         przekonanie dyrektora oraz większości rady pedagogicznej o słuszności koncepcji szkoły promującej zdrowie (SzPZ) i gotowości do wdrażania jej w praktyce,

·         aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację edukacji zdrowotnej.

 

Szkoła nawiązuje kontakt z koordynatorem sieci szkół promujących zdrowie, informuje o chęci przystąpienia do sieci i składa pisemną deklarację, Kartę zgłoszenia szkoły do sieci wraz z kopią uchwały rady pedagogicznej. Na tej podstawie koordynator może uznać placówkę za przygotowującą się do wstąpienia do sieci.  

 

2. OKRES PRZYGOTOWAWCZY

 

Okres przygotowawczy trwa od 1 roku do 3 lat; w tym czasie niezbędne jest: 

·         kontakt z rejonowym/wojewódzkim koordynatorem; 

·         złożenie karty zgłoszenia szkoły do sieci SzPZ (załącznik 1) i pisemnej deklaracji szkoły (załącznik 2)  

·         złożenie kopii uchwały rady pedagogicznej dotyczącej chęci przystąpienia do sieci Szkół Promujących Zdrowie; 

·         szkolenie rady pedagogicznej w zakresie zasad tworzenia SzPZ; 

·         powołanie koordynatora i szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia; 

·         co najmniej dwukrotne badanie samopoczucia członków społeczności szkolnej  (badanie stopnia zadowolenia ze szkoły); 

·         podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia – diagnoza potrzeb i zasobów;  wybranie problemu priorytetowego i opracowanie planu działań; 

·         zawarcie porozumienia pomiędzy szkołą a wojewódzkim koordynatorem (60% społeczności szkolnej wyraża gotowość wstąpienia do sieci); 

·         opracowanie w systemie rocznym sprawozdań (załącznik 3) z podjętych działań. Sprawozdania te należy przesyłać w wersji papierowej podpisane przez dyrektora szkoły z pieczęcią szkoły do koordynatora wojewódzkiego w terminie do 31 sierpnia.

 Po upływie okresu przygotowawczego i spełnieniu ww. warunków wojewódzki koordynator sieci SzPZ przyjmuje szkołę do sieci wojewódzkiej, podpisując porozumienie z dyrektorem szkoły. 

 

 

3. KRYTERIA PRZYZNAWANIA SZKOLE WOJEWÓDZKIEGO CERTYFIKATU „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

 

Po upływie co najmniej 2 lat przynależności do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie szkoła może ubiegać się o wojewódzki certyfikat pod warunkiem: 

ü  zrealizowania projektu opracowanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy;

ü  przeprowadzenia autoewaluacji działań w zakresie dwóch standardów SzPZ (w tym standardu II) i przedstawienia raportu, który powinien zawierać: 

·         wyniki diagnozy, opis problemu priorytetowego, sprawozdanie z realizacji projektu mającego na celu rozwiązanie problemu priorytetowego, ewaluację projektu;

·         opis stopnia akceptacji środowiska dla idei SzPZ, w tym stopień świadomości  i zaangażowania rady pedagogicznej;

·         opis realizacji edukacji zdrowotnej;

·         informacje o współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

·         informacje o zakresie szkolenia rady pedagogicznej, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi;

·         opis pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia;

·         informacje na temat wyników monitorowania samopoczucia całej społeczności szkolnej (stopnia zadowolenia ze szkoły);

·         opis dostępnego dla szkoły sposobu współpracy z pielęgniarką szkolną.  złożenia właściwej dokumentacji: 

·         wniosku o nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie (załącznik 4) 

·         raportu z autoewaluacji (załącznik 5)  

·         rocznego sprawozdania z podjętych działań w ramach programu SzPZ (wzór sprawozdania – załącznik 3)

 

Raport z przeprowadzonej autoewaluacji, wniosek o nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie oraz roczne sprawozdanie z działalności szkoły w zakresie promocji zdrowia za dany rok szkolny należy przesłać do 31 sierpnia na adres: Kuratorium Oświaty Olsztynie. Certyfikat nadaje szkole Kurator Oświaty na podstawie rekomendacji Wojewódzkiego Koordynatora ds. Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat.  Warunkiem ponownego uzyskania certyfikatu wojewódzkiego jest m.in.: dokonanie autoewaluacji pracy placówki w zakresie realizacji dwóch standardów szkoły promującej zdrowie (w tym standardu II).

 

 

4. PRZYJĘCIE DO SIECI KRAJOWEJ I NADANIE KRAJOWEGO CERTYFIKATU

 

Warunki ubiegania się o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

O przyznanie krajowego certyfikatu może ubiegać się szkoła, która spełniła następujące warunki: 

ü  w koncepcji pracy szkoły ma wpisane działania z zakresu promocji zdrowia;  

ü  jest członkiem wojewódzkiej sieci SzPZ i posiada wojewódzki certyfikat co najmniej od 3 lat;

ü  prowadzi podstronę internetową pn. Szkoła promująca zdrowie i na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące działań prowadzonych w zakresie tworzenia SzPZ. Zamieszcza opis najważniejszych działań szkoły wraz z określeniem standardu, który jest realizowany poprzez to działanie. Dokonuje aktualizacji strony przynajmniej raz na semestr. 

 

Zasady ubiegania się o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła, która ubiega się o nadanie krajowego certyfikatu powinna: 

ü  dokonać autoewaluacji swoich działań w zakresie czterech standardów SzPZ, dokonać oceny efektów działań w zakresie dobrego samopoczucia w szkole oraz podejmowanych działań dla umacniania zdrowia z wykorzystaniem metod i narzędzi dostępnych na stronie internetowej ORE - http://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty19445/szkoa-promująca-zdrowie/narzdzia-do-autoewaluacji

ü  dokonać publicznej prezentacji wyników autoewaluacji, przedstawić sukcesy oraz wskazać problemy wymagające rozwiązania. (Formę i zakres tej prezentacji ustala szkoła. Powinny w niej uczestniczyć osoby spoza danej szkoły: koordynator wojewódzki lub inny przedstawiciel wojewódzkiego zespołu wspierającego, rodzice, przedstawiciele społeczności lokalnej, władze oświatowe, przedstawiciele innych placówek);

ü   złożyć dokumentację, wskazaną we wniosku, do wojewódzkiego koordynatora  w odpowiednim terminie podanym w harmonogramie;  

ü  otrzymać rekomendację wojewódzkiego koordynatora.   

 

Zasady nadawania Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

1. Krajowy certyfikat nadaje szkole Minister Edukacji Narodowej na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie (zwanej dalej kapitułą) działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie.

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania kapituły określa jej regulamin organizacyjny.

3. Certyfikat nadawany jest na okres 5 lat. Po tym okresie szkoła może ubiegać się o ponowne jego nadanie zgodnie z obowiązującą procedurą. Informacje o szkołach, które uzyskały krajowy certyfikat zamieszczane są na stronie ORE. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.ore.edu 

 

* Szczegółowy opis poszczególnych etapów oraz zasad planowania zawiera publikacja: B. Woynarowska, M. Sokołowska (red.) (2000), Szkoła promująca zdrowie; doświadczenia dziesięciu lat, KOWEZ

 

 

sp9_banerd

 

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

A.    Część wstępna planowania 

1.    Problem priorytetowy do rozwiązania:   Niewystarczające zaangażowanie uczniów w działania związane z niesieniem pomocy innym. 

a)   Krótki opis problemu priorytetowego (wpisać konkretne dane wg wyników autoewaluacji):

Wyniki autoewaluacji, rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami oraz nauczycielami i pracownikami szkoły, a  przede wszystkim obserwacje zachowań dzieci wskazują, że nasi wychowankowie stają się co raz bardziej egocentryczni i nietolerancyjni. Koncentrują się  na sobie i nie zauważają potrzeb innych osób. Brakuje im empatii, otwartości na innych. Niechętnie angażują się w różne działania związane z pomaganiem potrzebującym, rzadziej włączają się w akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły. Niejednokrotnie aktywność społeczną postrzegają jako stratę czasu i pieniędzy. Często też nie mają szacunku do osób biednych, chorych, pokrzywdzonych przez los.

b)   Uzasadnienie wyboru priorytetu (wpisać: dlaczego go wybrano, kto i na jakiej podstawie dokonał tego wyboru): 

Od najmłodszych lat powinniśmy uwrażliwiać dzieci na drugiego człowieka. Sama teoria jednak to za mało. Postaw altruistycznych, empatii, otwartości nauczymy młodych ludzi poprzez wskazywanie pozytywnych wzorców, inicjowanie działań, angażowanie do różnych akcji związanych z pomaganiem innym. Chcemy pokazać naszym wychowankom, że aktywność społeczna może przynieść im wiele niematerialnych korzyści: satysfakcję, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny, nowych przyjaciół i znajomych. Dodatkowo uczniowie starszych dzięki szeroko pojętej pracy wolontariackiej mogą zdobyć doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym                   i lepszą pozycję na rynku pracy. Taka działalność jest również alternatywną formą spędzania wolnego czasu.

Naszym priorytetem jest rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, umożliwianie im podejmowania działań pomocowych na rzecz rówieśnikom w trudnych sytuacjach, niepełnosprawnych,  chorych orazstwarzanie optymalnych warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

Problem wybrał zespół promocji zdrowia, na podstawie wyników autoewaluacji, rozmów i obserwacji. Został on przedstawiony                            i zaakceptowany przez członków rady pedagogicznej.

 

2.    Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:

Wśród najczęściej wymienianych przyczyn uniemożliwiających zaangażowanie się uczniów w działalność prospołeczną są:

-        brak wolnego czasu,

-        brak wiedzy i zainteresowania tym polem aktywności,

-        nastawienie na sukces indywidualny (w życiu, w nauce, w pracy),

-        oraz brak stymulowania postaw prospołecznych w rodzinie.

 

Młodzi ludzie są skoncentrowani na samych sobie, dorastają bez poczucia sensu i potrzeby działań na rzecz dobra innych ludzi. Także postępująca globalizacja i dominacja postaw egoistycznych i indywidualistycznych wywierają negatywny wpływ na wolę troszczenia się młodych ludzi o dobro wspólne.

 

3.    Rozwiązania dla ustalenia przyczyn/y problemu (podstawa do ustalenia zadań)

-        poprawa relacji między uczniami,

-        integracja uczniów z różnych zespołów klasowych (także podczas akcji charytatywnych organizowanych na terenie szkoły),

-        rozwijanie wśród dzieci i młodzieży otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych,

-        zwiększenie świadomości uczniów na temat potrzeby niesienia pomocy potrzebującym,

-        wskazanie uczniom sposobów zaangażowania się w działalność charytatywną/ wolontariat,

-        stwarzanie warunków do kreatywnego, pożytecznego sposobu spędzania czasu wolnego,

-        włączenie rodziców w imprezy integracyjne oraz akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły,

-        wzmacnianie tego, co do tej pory robiliśmy dobrze i wprowadzenie nowych działań.

 

B.    Plan działań na rok szkolny 2018/2019

 

CEL: Większe zaangażowanie uczniów w działalność społeczną.

1.    Kryterium sukcesu: 50 % uczniów włączy się w organizowane przez szkołę działania mające na celu pomoc potrzebującym.

 

2.    Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces):

a)   Co wskaże, że osiągnięto cel? 

Wyniki badań ankietowych, odsetek uczniów włączający się do różnych form pomocy innym. 

b)   Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?   

Analiza ankiet, obserwacje, rozmowy, wyniki akcji charytatywnych.

c)    Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? 

    Zespół do spraw promocji zdrowia, szkolny koordynator SzPZ – czerwiec 2019.

 

Nazwa zadania

Kryterium sukcesu

Sposób realizacji

Okres / termin realizacji

Wykonawcy / osoba odpowiedzialna

Środki / zasoby

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

Przeprowadzenie uzgodnień przed rozpoczęciem działań.

Sformułowany cel, propozycje rozwią-zań w stosunku do problemu, harmo-nogram działań

spotkanie, dyskusja, konsultacja projektu

koniec września /2018 r.

 

członkowie zespołu PZ
szkolny koordynator PZ

ok. 10 godzin pracy zespołu promocji zdrowia

analiza dokonanych uzgodnień

Przekazanie informacji o planowanych działaniach

a) Nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym

b) Uczniom

c) Rodzicom.

Akceptacja i gotowość do udziału w realizacji zadań wszystkich pracowników szkoły.

Informacja przekazana przez wychowawców we wszystkich klasach uczniom i rodzicom

prezentacja harmonogramu działań, dyskusja.

 

 

przedstawienie założeń planowanych działań.

początek października 2018 r.

 

 

 

 

październik 2018 r.

szkolny koordynator PZ

 

 

 

 

wychowawcy klas

 

protokół z posiedzenia rady pedagogicznej

 

analiza dokumentacji, plan działań na rok szk2018/19 zamieszczony na stronie internetowej

Przeprowadzenie ankiet „Czy warto pomagać”?

Wyniki drugiej ankiety wskażą większe zaangażowanie  uczniów w wolontariat

ankieta przeprowadzona w wylosowanych klasy IV – VIII

 

wrzesień 2018 r. 

maj 2019 r.

Anna Lewoc

 

kwestionariusz ankiety

wyniki ankiet

Współpraca z Radą Rodziców i klasowymi trójkami.

Udział w realizacji zadań szkoły 35 rodziców.

spotkanie, dyskusja, podejmowanie wspólnych zadań.

cały rok szkolny

dyrektor szkoły

 

protokół z posiedzenia

Zajęcia wychowawcze na temat sposobów pomagania innym.

Wszyscy  wychowawcy                   i 100 % obecnych w danym dniu  uczniów.

pogadanki                 w czasie lekcji do dyspozycji wychowawcy

wrzesień – październik 2018 r.

wychowawcy klas

szary papier, mazaki, ewentualnie tablice multimedialne

wpis w dzienniku klasowym,

scenariusze lekcji

Pogadanki:

-  o relacjach między uczniami w klasie i szkole,

 

 

 

- o pomaganiu.

Wszyscy  wychowawcy                  i 100 % obecnych w danym dniu  uczniów.

pogadanki                 w klasach na temat popraw-nych relacji międzyludzkich, empatii, postaw altruistycznych, roli wolontariatu i pomaganiu

październik – listopad 2018 r.

 

 

 

 

 

luty – marzec 2019 r.

pedagog szkolny p. A. Paszkowska

 

zapis w dzienniku lekcyjnym,  zdjęcia

„Jak wspierać rozwój dziecka, jego motywację do pracy?”

Wszyscy  wychowawcy                  i 80 % rodziców.

pogadanki                    w czasie wywiadówek

I półrocze

wychowawcy

 

zapis w dzienniku lekcyjnym,  scenariusz spotkania

„Pomocna dłoń”.

Z każdej klasy przynajmniej jeden uczeń weźmie udział w konkursie

konkurs plastyczny

październik 2018 r.

 

A. Lewoc,

A. Nartowicz

materiały plastyczne

regulamin konkursu,

sprawozdanie,

wystawa pokonkursowa

„Pomaganie jest fajne!”.

Z każdej klasy przynajmniej jeden uczeń weźmie udział w konkursie

konkurs literacki

październik 2018 r.

 

A. Lewoc,

A. Chmielecka

 

regulamin konkursu,

sprawozdanie,

zdjęcia

Zbiórka darów dla dzieci ze świetlicy Fundacji „Otulony w Nadzieję”.

30 % uczniów weźmie udział                 w akcji.

zbiórka charytatywna w środowisku lokalnym

wrzesień – październik 2018 r.

 

marzec 2019 r.

SU,

A. Lewoc,

J. Kotarska,

A. Gilewska

 

zdjęcia, sprawozdanie

Ogólnopolska Akcja „Grosz do Grosza”.

50 % uczniów weźmie udział                 w akcji

zbiórka charytatywna

październik 2018 r.

 

 

wychowawcy,

SU,

A. Lewoc,

J. Kotarska,

 

zdjęcia, sprawozdanie

„Pomagamy zwierzętom”.

50 % uczniów weźmie udział                w akcji.

kiermasz ozdób świątecznych, słodkości oraz zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt

grudzień 2018 r.

SU,

A. Lewoc,

J. Kotarska,

K. Sznejder

 

zdjęcia, sprawozdanie

„Prezent na święta”

95% uczniów                    z klasy IV b

odwiedziny u osób samotnych z naszego osie-dla, podarowanie własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych

grudzień 2018 r.

K. Sznejder,

T. Koc

 

zdjęcia, sprawozdanie

Zbiórka zabawek dla dzieci z Domu Dziecka/ biednych domów.

30 % uczniów weźmie udział               w akcji.

zbiórka darów

marzec – kwiecień 2019 r.

W. Witkowska

 

zdjęcia, sprawozdanie

Zachęcanie do życzliwości i pomagania kolegom w szkole.

80 % uczniów zapozna się                    z plakatem.

plakat

październik 2018 r.

E. Grabowska i klasa VII a

materiały plastyczne

 

plakat,

zdjęcia,

Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły.

80 % uczniów                i 50%  rodziców zapozna się                        z gazetką.

gazetka ścienna na korytarzu szkolnym

październik 2018 r.

A. Lewoc

materiały plastyczne

 

gazetka,

zdjęcia,

Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły.

100 % uczniów obejrzy przedstawienie.

przedstawienie teatralne,

listopad 2018 r.

A. Karanowska                    i klasa IV c

materiały plastyczne,

głośnik, mikrofon

zdjęcia, sprawozdanie

„Poczytaj mi kolego”.

10% uczniów kl. I – VIII uczestniczy w zajęciach.

czytanie fragmentów książek przez starszych uczniów młodszym dzieciom, słuchanie audiobooków

do końca listopada 2018 r., długa przerwa

 

M. Skorupska,

A. Chmielecka

komputer, głośnik, mikrofon

zdjęcia, sprawozdanie

 „Czytam, bo lubię”. 

 

10% uczniów kl. I – VIII uczestniczy w zajęciach.

czytanie książek w bibliotece na przerwach lub na lekcjach wychowawczych

listopad 2018 – maj 2019 r.

M. Skorupska,             A. Chmielecka, A. Lewoc

komputer, głośnik, mikrofon

zdjęcia, sprawozdanie

„Oczywiście, że pomogę”.

Ok. 10 % uczniów klas IV – VIII.

samopomoc uczniowska w nauce, odrabianiu lekcji.

cały rok szkolny

nauczyciele dyżurujący w sali ciszy

 

zdjęcia,

Spotkanie                        z przedstawicielką Wolontariackiego Ośrodka Wsparcia.

100% obecnych               w szkole uczniów klas VII a i VII b.

pogadanka                             na temat działań WOW

marzec  2019 r.

E. Grabowska

 

sprawozdanie

Spotkania z przedstawicielką PPP

100% obecnych               w szkole uczniów klas IV –VIII.

pogadanki

II semestr

E. Rafałowska

 

zdjęcia, sprawozdanie

Spotkanie z przedstawicielami Caritas.

100% obecnych               w szkole uczniów klas IV –VIII.

pogadanki

kwiecień 2019 r.

K. Sznejder

 

zdjęcia, sprawozdanie

Aktywna przerwa.

50%  uczniów kl. I – III  i 30% uczniów kl. IV – VIII uczestniczy w zajęciach

 

gry i zabawy, „roztańczona przerwa”,

koło fortuny,

przerwa z ping-pongiem,

długie przerwy przez cały rok szkolny

P. Kołłątaj,

S. Malinowski D. Markowska,

I. Pudlis,

 

odtwarzacz CD,

utwory muzyczne

kartki ksero,

pięć stołów do ping ponga przy sali gimnastycznej

zdjęcia, sprawozdania

Integracja zespołu klasowego i społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszystkie klasy I – VIII i wychowawcy,              10 % rodziców

 

 

 

 

wyjścia integracyjne, ogniska, wigilie klasowe, kuligi, wycieczki, biwaki

 

 

 

 

przez cały rok szkolny

 

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

sprzęt sportowy (piłki, rakiety tenisowe, chusty animacyjne itp.)

 

 

 

 

zdjęcia, sprawozdania

wszystkie klasy I – VIII,                              100% nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 

40 % rodziców

uroczystości szkolne (wieczornica, andrzejki, mikołajki, koncert kolęd, dyskoteki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, itp.)

na bieżąco przez cały rok szkolny

wychowawcy klas, wyznaczeni nauczyciele według planu opiekuńczo-wychowawczego szkoły

sprzęt nagłaśniający, mikrofon, odtwarzacz CD,

utwory muzyczne, materiały plastyczne

 

zdjęcia, sprawozdania

wszystkie klasy I – VIII, 100% nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 

50 % rodziców, chętni mieszkańcy osiedla

„Wspierajmy się” – festyn szkolno  rodzinny

ostatnia sobota maja 2019 r.

I. Pudlis,                      D. Markowska,

sprzęt nagłaśniający, mikrofon, odtwarzacz CD,

utwory muzyczne, materiały plastyczne, sprzęt sportowy

 

zdjęcia, sprawozdania

 

 

Opracowały:

Barbara Dardzińska,

Anna Lewoc,

Elżbieta Rafałowska

 

sp9_banerd

 

„Niech nasza droga będzie wspólna…” – Jan Paweł II

 „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces” – Henry Ford

 

 

PLAN  PRACY  SZKOŁY  PROMUJĄCEJ  ZDROWIE  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  9  IM. JANA  PAWŁA  II  W  EŁKU   

ROK  SZKOLNY  2017/2018

 

A.    Część wstępna planowania

 

1.    Problem priorytetowy do rozwiązania:   Niewłaściwe wykorzystanie przez uczniów przerw międzylekcyjnych. 

a)    Krótki opis problemu priorytetowego (wpisać konkretne dane wg wyników autoewaluacji):

Wyniki autoewaluacji, rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami oraz nauczycielami i pracownikami szkoły, a  przede wszystkim obserwacje zachowań dzieci podczas przerw międzylekcyjnych  wskazują, że nasi wychowankowie nie potrafią efektywnie wykorzystać czasu przeznaczonego              na odpoczynek i regenerację. Podczas przerw międzylekcyjnych w szkole jest duże natężenie hałasu, coraz trudniej utrzymać dyscyplinę. Uczniowie mają trudności z opanowaniem swoich emocji. Nie potrafią rozmawiać ze sobą po cichu, mają problem ze skupieniem uwagi. Dzieci młodsze sygnalizują też znaczną potrzebę ruchu i zorganizowanej zabawy, a starsi większość czasu spędzają, korzystając z telefonów komórkowych                          lub tabletów. Uczniowie biegają po korytarzach, czasami organizują niezbyt bezpieczne zabawy, nie dbają o bezpieczeństwo swoje i innych, pomimo                              że większość z nich zna zasady zachowania się na przerwach.

b)   Uzasadnienie wyboru priorytetu (wpisać: dlaczego go wybrano, kto i na jakiej podstawie dokonał tego wyboru): 

Hałas generowany w szkole przez uczniów pomiędzy zajęciami lekcyjnym i nieustanne korzystanie z telefonów komórkowych  negatywnie wpływają na wydajność nauki w czasie lekcji, mogą być przyczyną rozdrażnienia, zmęczenia, trudności w skupieniu uwagi. Długotrwały hałas może przyczynić się do czasowego lub trwałego uszkodzenia słuchu (i dzieci i dorosłych).  Natomiast bieganie po korytarzach, nieodpowiedzialne zabawy, zaczepki stwarzają często niebezpieczne sytuacje oraz sprzyjają powstawaniu konfliktów między rówieśnikami.

Naszym priorytetem jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz stwarzanie optymalnych warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

Problem został wybrany przez zespół promocji zdrowia, na podstawie wyników autoewaluacji, rozmów i obserwacji. Został przedstawiony                             i zaakceptowany przez członków rady pedagogicznej.

 

2.    Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:

­     duża liczba uczniów spędzających przerwy na korytarzach szkolnych,

­     konieczność spędzania przerw na korytarzach szkolnych w czasie niepogody,

­     mało korzystne warunki lokalowe (w jednym budynku mieści się szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole – pooddzielane ścianami i drzwiami),

­     mała świadomość uczniów o szkodliwości hałasu.

 

 

3.    Rozwiązania dla ustalenia przyczyn/y problemu (podstawa do ustalenia zadań)

­       podniesienie poczucia bezpieczeństwa,

­       eliminowanie zjawiska biegania po korytarzach szkolnych oraz używania przez uczniów telefonów komórkowych i tabletów,

­       zwiększenie świadomości uczniów na temat szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka,

­       eliminowanie nadmiernego hałasu podczas przerw,

­       wskazanie uczniom sposobów twórczego i zdrowego sposobu spędzania czasu na długich przerwach,

­       stwarzanie warunków do kreatywności, czynnego odpoczynku, nauki poprzez zabawę,

­       integracja uczniów z różnych zespołów klasowych,

­       wzmacnianie tego, co do tej pory robiliśmy dobrze i wprowadzenie nowych działań.

 

 

 

 

 

B.    Plan działań na rok szkolny 2017/2018

 

CEL: Efektywna organizacja długich przerw międzylekcyjnych

 

1.    Kryterium sukcesu: Zmniejszenie poziomu hałasu o 10%,  50% uczniów bierze udział w zorganizowanych zabaw integracyjnych w czasie przerw międzylekcyjnych.

 

2.    Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces):

a)    Co wskaże, że osiągnięto cel?    

Odczuwalnie niższy poziom hałasu, wyniki badań ankietowych. Obserwacje, odsetek uczniów przychodzących w czasie długich przerw do sali cichej zabawy i biorących udział w zabawach integracyjnych organizowanych w czasie przerw międzylekcyjnych

b)   Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?   

Analiza ankiet skierowanych, obserwacje, rozmowy, pomiar hałasu.

c)    Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? 

    Zespół do spraw promocji zdrowia, szkolny koordynator SzPZ – czerwiec 2018., pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

 

Nazwa zadania

Kryterium sukcesu

Sposób realizacji

Okres/termin realizacji

Wykonawcy /osoba odpowiedzialna

Środki/ zasoby

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

Przeprowadzenie uzgodnień przed rozpoczęciem działań

Sformułowany cel, propozycje rozwiązań w stosunku do problemu, harmonogram działań

Spotkanie, dyskusja, konsultacja projektu

1 sierpnia 2017r

Członkowie zespołu promocji zdrowia
Szkolny koordynator PZ

ok. 10 godzin pracy zespołu promocji zdrowia

Analiza dokonanych uzgodnień

Przekazanie informacji o planowanych działaniach

a) Nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym

b) Uczniom

c) Rodzicom

Akceptacja i gotowość do udziału w realizacji zadań wszystkich pracowników szkoły.

 Informacja przekazana przez wychowawców we wszystkich klasach uczniom i rodzicom

Prezentacja harmonogramu działań, dyskusja.

 

 

Przedstawienie założeń planowanych działań.

Ostatni tydzień sierpnia 2017

 

 

 

Wrzesień / październik 2017

Szkolny koordynator PZ

 

 

 

Wychowawcy klas

 

Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej

 

 Analiza dokumentacji, plan działań na rok szk2017/18 zamieszczony na stronie internetowej

Przeprowadzenie ankiet dotyczących zachowania dzieci na przerwach

Wyniki drugiej ankiety wskażą poprawę zachowania uczniów

Wybrane klasy IV – VII

 

Wrzesień 2017

Maj 2018

Anna Lewoc

Grażyna Barcińska

Kwestionariusz ankiety

Wyniki ankiet

Współpraca z Radą Rodziców i klasowymi trójkami

Udział w realizacji zadań szkoły 35 rodziców.

Spotkanie, dyskusja, podejmowanie wspólnych zadań.

Cały rok szkolny

Dyrektor szkoły.

 

Protokół z posiedzenia

„Aktywnie i cicho”

80 % uczniów i 50%  rodziców zapozna się z gazetką

Gazetka na korytarzu szkolnym na temat szkodliwości hałasu

Grudzień 2017

Anna Lewoc

Anna Chmielecka

Materiały plastyczne

Gazetka ścienna

Zajęcia informacyjno - edukacyjne dotyczące szkodliwości hałasu i efektywnego wykorzystania przerw

Wszyscy  wychowawcy i 100 % obecnych uczniów aktywnie w zajęciach

Pogadanki w czasie lekcji do dyspozycji wychowawcy

Dwa razy w roku szkolnym

Wychowawcy klas

Materiały przygotowane przez wychowawców

Wpis w dzienniku klasowym

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem -  prezentacja multimedialna na temat „Hałas i jego skutki"

Wszyscy obecni uczniowie klas IV – VII uczestniczą w zajęciach

Prezentacja PPT na lekcji do dyspozycji wychowawcy

25 kwietnia 2018 r.

lub drugi tydzień lutego

Anna Lewoc

 

Wychowawcy klas

Rzutnik i laptop,

płytki DVD

Prezentacja, zapis w dzienniku lekcyjnym

Regulamin zachowania się na przerwach i w sali ciszy

Wszystkie samorządy klasowe IV – VII

Wypracowanie regulaminu na zebraniu SU

Październik 2017 r.

Opiekunki SU Anna Lewoc i Grażyna Barcińska

Szary papier

Protokół zebrania SU

Zajęcia ruchowe podczas przerw

 

Przerwa z karaoke

30%  uczniów kl. I – VII uczestniczy w zabawie

 

 

Grudzień 2017

Styczeń, marzec 2018

Dorota Markowska,

Elżbieta Rafałowska

Rzutnik, laptop

Zdjęcia, sprawozdanie

Aktywna przerwa

20%  uczniów kl. I – III uczestniczy w zabawie

 

Zabawy z hula-hop i skakanką

Dwa razy w tygodniu przez cały rok szkolny

Wiesława Witkowska, Agnieszka Sierzputowska

hula-hop

skakanka

Zdjęcia, sprawozdanie

Aktywna przerwa

30%  uczniów kl. I – III i 20% uczniów kl. IV – VII uczestniczy w zajęciach

 

Prace manualno-techniczne

Raz w tygodniu długa przerwa przez cały rok szkolny

Agnieszka Karanowska, Renata Basiewicz, Joanna Kotarska

Materiały plastyczne i techniczne

Zdjęcia, sprawozdanie

Koło fortuny

30 % uczniów kl. I – VII uczestniczy w zabawie

 

Zabawa z kołem fortuny, konkurs wiedzy ogólnej

Raz w tygodniu długa przerwa przez cały rok szkolny

Iwona Pudlis, Dorota Markowska, Przemysław Kołłątaj

 

Kartki ksero

Zdjęcia, sprawozdanie

Roztańczone przerwy

50 % uczniów kl. I – VII uczestniczy w zabawie

 

 

Zabawy przy muzyce

Grudzień 2017, kwiecień 2018

Dorota Markowska, Agnieszka Sawicka

Odtwarzacz CD,

utwory muzyczne

Zdjęcia, sprawozdanie

 

Długa przerwa z ping pongiem

10% uczniów kl. IV – VII uczestniczy w zajęciach

Czynny odpoczynek przez zabawę (gra w tenisa stołowego)

Grudzień 2017, kwiecień 2018, raz w tygodniu – czwartek

Stanisław Malinowski

Pięć stołów do ping ponga przy sali gimnastycznej

Zdjęcia, sprawozdanie

Gry i zabawy przy muzyce

10% uczniów kl. IV – VII uczestniczy w zajęciach

Czynny odpoczynek przez zabawę

Grudzień 2017, maj 2018, raz w tygodniu

Stanisław Malinowski, Stanisław Masłowski

Odtwarzacz CD,

piłeczka „zośka”

Zdjęcia, sprawozdanie

Cicha przerwa

 

Kodeks ciszy w szkole

100% uczniów zna kodeks ciszy w szkole

Uczniowie kl. I – VII wspólnie z wychowawcami opracowują „Kodeks ciszy”

Grudzień 2018

Zespól SzPZ

i wychowawcy klas

 

Materiały plastyczne, mazaki

Plansze z kodeksem dla każdej klasy

„Sala ciszy”

10% uczniów korzysta codziennie z pomieszczenia

Urządzenie pomieszczenia (po dawnej świetlicy szkolnej) na relaks, wyciszenie i wypoczynek, a w niej kącik gier niekomputerowych.

 

Zbiórka wśród uczniów materiałów mogących przydać się w sali ciszy

(gry planszowe, karty, kolorowanki, kredki itp.).

 

Dyżury wyznaczonych nauczycieli

 

II semestr  2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń – luty  2018

 

 

 

 

 

luty – czerwiec 2018 r.

Zespól SzPZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunki SU Anna Lewoc i Grażyna Barcińska

Stoliki, krzesła,  pufy, materac

Lista obecności uczniów korzystających z sali

 

 

 

 

 

Sprawozdanie ze zbiórki

 

Harmonogram dyżurów w sali ciszy

 

 

 

 

 

 

Konkursy plastyczne

 

Z każdej klasy II –VII przynajmniej jeden uczeń weźmie udział w wybranym konkursie.

Przygotowanie logo sali ciszy.

Konkurs indywidualny

na plakat promujący

promujący zachowanie ciszy.

Styczeń 2018r.

 

 

Marzec – kwiecień 2018 r.

Opiekunki SU Anna Lewoc i Grażyna Barcińska

Materiały plastyczne

Regulamin konkursu,

sprawozdanie z konkursu,

wystawa pokonkursowa

Wspólne rysowanie

10% uczniów kl. IV – VII uczestniczy w zajęciach

Raz w tygodniu długa przerwa

Cały rok szkolny

Ewa Grabowska

Agnieszka Gilewska

Ewa Przekop

Szary papier, farby, kredki

Wystawa prac uczniów

Muzyczne recepty

10% uczniów kl. IV – VII uczestniczy w zajęciach

 

Słuchanie różnych gatunków muzyki z elementami muzykoterapii

Raz w tygodniu długa przerwa przez cały rok szkolny

Anna Nartowicz

Odtwarzacz CD

Zdjęcia, sprawozdanie

Strefa ciszy w sali lekcyjnej

Wszyscy obecni uczniowie klasy 3a

 

 

 

Leżakowanie

Gry planszowe

Długie przerwy przez cały rok szkolny

Jolanta Gromada

Gry planszowe

Zdjęcia, sprawozdanie

Kącik czytelniczy

Wszyscy obecni uczniowie klasy Ic

 

 

Wszyscy obecni uczniowie klasy 3d

 

 

Słuchanie baśni, wierszy czytanych przez nauczyciela lub starszych uczniów

Dwa razy w tygodniu przez cały rok szkolny

Ewa Gronek

 

 

 

 

Agnieszka Sitko

Książki dla dzieci, układanki, gry, bierki

Zdjęcia, sprawozdanie

Wspólne śniadanie

Wszyscy obecni uczniowie klasy 3b

 

Wspólne spożywanie drugiego śniadania uczniów z wychowawcą 

 

 

Wtorki 940 przez cały rok szkolny

Małgorzata Przybył

 

Zdjęcia,

Zaczytane, zasłuchane poniedziałki

10% uczniów kl. I – VII uczestniczy w zajęciach

Alternatywa na długa przerwę w bibliotece szkolnej, czytanie fragmentów książek przez starszych uczniów dla młodszych dzieci, słuchanie audiobooków

Poniedziałki , długa przerwa przez cały rok szkolny

Mirosława Skorupska, Anna Chmielecka

Komputer, głośnik, mikrofon

Zdjęcia, sprawozdanie

Wspólna przerwa

Wszyscy obecni uczniowie klasy 3c

 

Gry planszowe i zabawy przy muzyce w sali

Raz w tygodniu długa przerwa przez cały rok szkolny

Agnieszka Sawicka

Odtwarzacz CD, gry planszowe

Zdjęcia, sprawozdanie

Ciche zabawy, gry planszowe, słuchanie bajek

10% uczniów kl. I – III uczestniczy w zajęciach

Ciche zabawy, gry planszowe, słuchanie bajek

Poniedziałek, długa przerwa przez cały rok szkolny

Urszula Maksimowicz, Agnieszka Zawadzka

gry planszowe, książki

Zdjęcia, sprawozdanie

 

 

sp9_banerd

 

 

PLAN  PRACY  SZKOŁY  PROMUJĄCEJ  ZDROWIE  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  9  IM. JANA  PAWŁA  II  W  EŁKU   

ROK  SZKOLNY  2016/2017

 

A.    Część wstępna planowania

 

1.     Problem priorytetowy do rozwiązania:   Niewystarczające zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

a)     Krótki opis problemu priorytetowego (wpisać konkretne dane wg wyników autoewaluacji):

Obserwacje życia szkoły, wyniki autoewaluacji, rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami prowadzą do wniosku, że relacje rodzic – nauczyciel, jak również zaangażowanie rodziców w życie szkoły jest niewystarczające. Tylko niewielki procent rodziców angażuje się w życie szkoły. Głównie są to rodzice uczniów klas I-III. Natomiast rodzice uczniów klas starszych rzadko podejmują działania na rzecz klasy i szkoły. Na wywiadówkach w większości przypadków pozostają bierni. Współpraca z rodzicami najczęściej ogranicza się do informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu.

b)    Uzasadnienie wyboru priorytetu (wpisać: dlaczego go wybrano, kto i na jakiej podstawie dokonał tego wyboru):
Z naszych przemyśleń wynika, że szkoła nie może rozwijać się bez świadomego i aktywnego udziału rodziców. Zależy nam, by nasza szkoła była dobrze odbierana nie tylko przez uczniów, ale również ich rodziców. Chcemy, aby rodzice mieli poczucie, że są dla nas  partnerami, że mają wpływ na życie szkolne i prawo do podejmowania działań na terenie szkoły. Ważne jest dla nas, by integrować środowisko szkolne i rodzinne uczniów, gdyż tworzy to dobry, przyjazny klimat i daje poczucie bezpieczeństwa.   
Problem został wybrany przez zespół promocji zdrowia, na podstawie wyników autoewaluacji, rozmów i obserwacji. Został przedstawiony i zaakceptowany przez członków rady pedagogicznej.

2.     Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:

~       W klasach starszych, gdzie dzieci są bardziej samodzielne, współpraca z rodzicami ogranicza się do informacji rodziców na temat postępów w nauce i zachowaniu ich dzieci. Im młodsze dzieci, tym większe zaangażowanie rodziców w działania szkoły.

~       Niewystarczający (słaby) przepływ informacji do rodziców o tym, co dzieje się na terenie szkoły i w czym mogłoby się przejawiać zaangażowanie rodziców.

3.     Rozwiązania dla ustalenia przyczyn/y problemu (podstawa do ustalenia zadań)

~       Inicjowanie współpracy z rodzicami uczniów naszej szkoły, opartej na partnerskich relacjach, wzajemnym szacunku i zaufaniu.

~       Zbudowanie partnerstwa z rodzicami poprzez włączenie ich w działania edukacyjne i wychowawcze

~       Podejmowanie licznych przedsięwzięć w celu integracji całej społeczności szkolnej, a więc uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

~       Włączenie rodziców w organizację imprez i uroczystości klasowych i szkolnych.

~       Wzmacnianie tego co do tej pory robiliśmy dobrze i wprowadzenie nowych działań.

 

B.    Plan działań na rok szkolny 2016/2017

 

I.          CEL:           Rozwijanie i pogłębianie współpracy szkoły z rodzicami – większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły

1.     Kryterium sukcesu:  40 % rodziców włączy się w działania na rzecz szkoły.

2.     Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces):

a)     Co wskaże, że osiągnięto cel?               Obserwacje. Odsetek rodziców, którzy potwierdzą, że podjęli współpracę ze szkołą.

b)    Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?   Analiza ankiet skierowanych do rodziców. Obserwacje, rozmowy.

c)     Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Zespół do spraw promocji zdrowia, szkolny koordynator PZ – czerwiec 2017.

 

I.          ZADANIA:

Nazwa zadania

Kryterium sukcesu

Sposób realizacji

Okres/termin realizacji

Wykonawcy/osoba odpowiedzialna

Środki/zasoby

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

Przeprowadzenie uzgodnień przed rozpoczęciem działań

Sformułowany cel, propozycje rozwiązań w stosunku do problemu, harmonogram działań

Spotkanie, dyskusja, konsultacja projektu

1 sierpnia 2016r

Członkowie zespołu promocji zdrowia
Szkolny koordynator PZ

Ok. 10 godzin pracy zespołu promocji zdrowia

Analiza dokonanych uzgodnień

Przekazanie informacji o planowanych działaniach

a)      Nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym

b)      Uczniom

c)      Rodzicom

Akceptacja i gotowość do udziału w realizacji zadań 32 pracowników szkoły.

 

Informacja przekazana przez wychowawców we wszystkich klasach uczniom i rodzicom

Prezentacja harmonogramu działań, dyskusja.

 

 

Przedstawienie założeń planowanych działań.

Ostatni tydzień sierpnia 2016

 

 

 

Wrzesień / październik 2016

Szkolny koordynator PZ

 

 

 

Wychowawcy klas

 

Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej

 

 

Analiza dokumentacji, plan działań na rok szk 2016/17 zamieszczony na stronie internetowej oraz gazetka ścienna

Współpraca z Radą Rodziców i klasowymi trójkami

Udział w realizacji zadań szkoły 35 rodziców.

Spotkanie, dyskusja, podejmowanie wspólnych zadań.

Cały rok szkolny

Dyrektor szkoły.

2-4 spotkania w ciągu semestru

Protokół z posiedzenia

Współpraca nauczycieli z rodzicami w organizacji uroczystości szkolnych i środowiskowych

Dzień Patrona Szkoły i Ślubowanie klas I

Udział 50 rodziców uczniów klas 0-6 oraz zaangażowanie się w przygotowanie uroczystości

Przedstawienie, akompaniament muzyczny rodziców.

21.10.2016 r.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice

materiały papiernicze, upominki,

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Przedstawienie bożonarodzeniowe „Dziewczynka z zapałkami”

Udział i włączenie się w przygotowanie przedstawienia 15 rodziców

Wykonanie przez rodziców strojów, rekwizytów, dekoracji, akompaniament muzyczny

Listopad/grudzień 2016

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rodzice

Materiały papiernicze i tekstylne, instrument muzyczny

Sprawozdanie, zdjęcia

Apel z okazji Dnia Matki, Dzień Mamy i Taty

Udział i włączenie się w przygotowanie apelu 50 rodziców klas 0-3

Przedstawienie, poczęstunek, zabawy, konkursy dla matek

Maj 2017

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice

Materiały papiernicze i tekstylne, instrument muzyczny, papierowa zastawa

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Szkolny Dzień Talentów z udziałem rodziców

Udział 12 rodziców w prezentacji swoich talentów

Występy artystyczno – wokalne utalentowanych uczniów i rodziców naszej szkoły

Marzec 2017

Nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego, nauczyciel wspierający, SU

Sprzęt muzyczny, nagłośnienie

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Festyn i obchody 25-lecia szkoły

Udział ok. 80-100 rodziców

Uroczystość jubileuszowa, organizacja dni przed uroczystością – zabawy, gry, konkursy, festyn dla całej społeczności szkolnej

Kwiecień/maj 2017

Nauczyciele klas 4-6, SU, rodzice

 

 

 

Koncert Kolęd i Pastorałek, kiermasz świąteczny

Udział 15 rodziców

Koncert, kiermasz

Grudzień 2016

Nauczyciel muzyki i języka polskiego

Sprzęt muzyczny, nagłośnienie

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Apel z okazji Dnia Babci i Dziadka

Udział 30 babć i dziadków w apelu. Pomoc ok. 20 rodziców w przygotowaniu poczęstunku i konkursów

Przedstawienie, poczęstunek, zabawy, konkursy dla zaproszonych gości

Styczeń 2017

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice

Materiały papiernicze i tekstylne, instrument muzyczny, papierowa zastawa

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Zabawa choinkowa i bal karnawałowy

Udział i pomoc w przygotowaniu, sprawowaniu opieki 0k. 30 rodziców

Opieka, przygotowanie dekoracji, strojów i poczęstunku, zaangażowanie w życie szkoły

Styczeń 2017

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice

Sprzęt muzyczny, nagłośnienie,

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Współpraca nauczycieli i rodziców w organizacji wycieczek i wyjść oraz spotkań z ciekawymi ludźmi

Spotkanie integracyjne Dzieci – Rodzice – Nauczyciele

Zaangażowanie się w przygotowanie i aktywny udział 60 rodziców w spotkaniu integracyjnym

Ognisko, zabawy integracyjne

Wrzesień/październik 2016

Nauczyciele, rodzice

Chusta animacyjna, sprzęt sportowy

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Pielgrzymka dzieci komunijnych i rodziców do Studzienicznej

Udział 25 rodziców w pielgrzymce

Pielgrzymka

Maj 2017

Katecheci, rodzice

 

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Wyjście z uczniami do Muzeum Historycznego, Miejskiej Biblioteki Publiczne,j Centrum Edukacji Ekologicznej, Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Kropli Wody,do Mos-u, do lasu, do piekarni „Karmelek”

Spotkania z ciekawymi ludźmi, rodzicami uczniów naszej szkoły, pomoc ok. 20 rodziców w sprawowaniu opieki podczas wycieczek

Wycieczka, pokaz, zajęcia ćwiczeniowe

Cały rok

Nauczyciele rodzice

 

Sprawozdanie

Wyjście do kina na filmy, na spektakle teatralne

Sprawowanie opieki podczas wyjść 30 rodziców klas 0-6

Opieka rodziców

Cały rok

Nauczyciele, rodzice

 

Sprawozdania

Wycieczki klasowe organizowane przy współudziale rodziców

Sprawowanie opieki i udział ok. 20 rodziców.

Wycieczka

Cały rok

Nauczyciele, rodzice

 

Sprawozdania, karta wycieczki

Współpraca nauczycieli i rodziców w organizacji konkursów, turniejów, warsztatów szkolnych i pozaszkolnych

Mikołajkowy Turniej Badmintona „Rodzice – Dzieciom”

Aktywny udział 40 rodziców w turnieju na rzecz dzieci

Turniej

Grudzień 2016

Nauczyciele wychowania fizycznego, rodzice

Sprzęt sportowy

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Warsztaty Bożonarodzeniowe dla Rodziców i Dzieci

Zaangażowanie się w wykonanie ozdób świątecznych 30 rodziców

Warsztaty

Grudzień 2016

Nauczyciele, rodzice

Materiały papiernicze

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Konkurs plastyczno – literacki „Kartka Bożonarodzeniowa” dla klas II-III, IV-VI i ich rodziców

Udział 20 rodziców wraz z dziećmi w konkursie

konkurs

Grudzień 2016

Nauczyciele, nauczyciel języka polskiego, rodzice

Materiały papiernicze

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Konkurs plastyczny całoroczny „Cztery pory roku” dla dzieci i rodziców dla kl. 0- 6

Udział 20 rodziców wraz z dziećmi w konkursie

Konkurs plastyczny

4 x w roku (jesień, zima, wiosna, lato)

Nauczyciel wspomagający i nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej

Materiały papiernicze

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Warsztaty Wielkanocne dla Rodziców i Dzieci

Zaangażowanie się w wykonanie ozdób świątecznych 30 rodziców

Warsztaty

Marzec 2017

Nauczyciele, rodzice

Materiały papiernicze

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Przygotowanie wraz z rodzicami uczniów do różnych  konkursów

Zaangażowanie 15 rodziców w przygotowanie swoich dzieci do udział w konkursach

Zespół wokalny i akompaniament rodziców, nauka tekstów, poszerzanie wiedzy

Cały rok  2017

Nauczyciele

 rodzice

Sprzęt muzyczny, materiały edukacyjne

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Inne wspólne działania nauczycieli i rodziców dotyczące poszerzania oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły

Dyskoteki szkolne

Udział w każdej dyskotece 6-8 rodziców

Zabawa

Po 2 w półroczu

SU, rodzice

 

Sprawozdanie

Pomoc rodziców przy organizacji współpracy polsko - łotewskiej

Zaangażowanie ok. 10 rodziców.

Zaangażowanie w życie szkoły

Cały rok

Nauczyciele, rodzice

 

Sprawozdania

Spotkania z rodzicami dzieci komunijnych

Zaangażowanie ok. 50 rodziców, udział w spotkaniach

Przygotowania dzieci, katechezy, spotkania, rozmowy

Cały rok

Katecheci, rodzice

 

Sprawozdania

Podsumowanie działań

40 % rodziców włączy się w działania na rzecz szkoły

Ankiety ewaluacyjne, opracowanie i przedstawienie wniosków.

Ankiety V 2017,

Wnioski i raport końcowy – VI 2017

Członkowie zespołu promocji zdrowia
Szkolny koordynator PZ

Ok. 20 godzin pracy zespołu promocji zdrowia

Wyniki ankiet, raport końcowy, zapis w księdze protokołów posiedzeń rady pedagogicznej

 

 

 

sp9_banerd

 

„Niech ćwiczenia fizyczne będą częścią waszego poszukiwania wyższych wartości, które kształtują charakter i dają poczucie godności i sukcesu”

Jan Paweł II

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ROK SZKOLNY 2015/2016  

1.      Problem priorytetowy: „Zbyt niski poziom aktywności ruchowej uczniów”

Opis problemu:

Na podstawie zachowania uczniów, rozmów z nauczycielami i pracownikami szkoły, opinii wychowawców oraz ankiety do rodziców, nauczycieli  i dzieci stwierdzono, że należy:

-        pogłębić świadomość wpływu aktywności fizycznej na zdrowie,

-        kształcić właściwe postawy społeczne,

-        kształcić nawyk aktywnego wypoczynku,

-        kształtować obyczaj aktywności fizycznej i dbałości o zdrowie w okresie nauki szkolnej i po jej zakończeniu,

-        uświadomić potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie,

-        kształtować poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

Naszym priorytetem jest wyrabianie w uczniach, rodzicach, nauczycielach i pracownikach szkoły właściwych postaw, nawyków, zachowań i poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i sprawność fizyczną.  

 

2.      Uzasadnienie wyboru priorytetu:

Kształtowanie pozytywnych postaw aktywnego trybu życia jest ważnym aspektem dbałości o swoje zdrowie. Aktywność fizyczna odgrywa bardzo ważna rolę w profilaktyce wielu chorób, głównie rosnącego wciąż problemu otyłości, który coraz bardziej zaczyna dotykać dzieci i młodzież. Niski poziom aktywności fizycznej uznawany jest za istotny czynnik powodujący choroby układu krążenia i nowotworów. Środki masowego przekazu donoszą o rosnącej ciągle w naszym kraju liczbie dzieci i młodzieży z nadwagą. American Heart Association (stanowisko z 2005 r.) uważa, że dzieci i młodzież powinni poświęcać ok. 60 min. dziennie na aktywność fizyczną o umiarkowanej lub dużej intensywności fizycznej. Ma to wpływ nie tylko na zdrowie, ale również na wyniki w nauce.

 

3.      Przyczyny istnienia problemu:

-       bagatelizowanie roli aktywności fizycznej,

-       niewłaściwe zachowania wyniesione ze środowiska rówieśniczego, rodzinnego i innych,

-       niska świadomość zagrożeń wynikających z biernego stylu życia.,

-       nieumiejętność praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy.

 

4.      Rozwiązania umożliwiające usunięcie problemu:

-       edukacja nauczycieli, udział w różnych formach dokształcania się, wymiana doświadczeń,

-       współpraca z rodzicami ukierunkowana na aktywność fizyczną dzieci,

-       opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych,

-       opracowanie scenariuszy zajęć do realizacji na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

5.      Kryterium sukcesu:

60% rodziców zauważy zmiany w podejściu ich dzieci do aktywności fizycznej, nauczyciele dostrzegą zmiany w osiągnięciach uczniów. 80% uczniów wykaże w ankiecie zainteresowania sportowe, zmniejszy się liczba osób niećwiczących na lekcjach wychowania fizycznego. Całe środowisko szkolne zwiększy świadomość wpływu aktywnego stylu życia na zdrowie.

 

6.      Plan pracy (format pdf).

 

 

sp9_banerd


 

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.
Jan Paweł II 

 

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

1.      Problem priorytetowy: „Ryzykowne zachowania uczniów”

Opis problemu:

Na podstawie zachowania uczniów, rozmów z nauczycielami i pracownikami szkoły, opinii wychowawców oraz ankiety do rodziców, nauczycieli  i dzieci stwierdzono, że należy:

-       podnieść poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole,

-       pogłębić świadomość o niebezpieczeństwach wynikających z niewłaściwego zachowania podczas przerw i zabaw na świeżym powietrzu,

-       zwiększyć wiedzę dotyczącą zagrożeń w Internecie,

-       wzmocnić świadomość wagi bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i do domu,

-       pogłębić wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

-       doskonalić umiejętność właściwego reagowania i postępowania a sytuacji zagrożenia pożarowego i innych.

Naszym priorytetem jest wyrabianie w uczniach, rodzicach, nauczycielach i pracownikach szkoły właściwych postaw, nawyków, zachowań i poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.  

2.      Uzasadnienie wyboru priorytetu:

Kształtowanie pozytywnych postaw bezpieczeństwa jest ważnym aspektem życia umożliwiającym kontrolę swojego zachowania. To rodzina przekazuje pierwsze wiadomości na ten temat. Szkoła pogłębia poczucie dbałości o zdrowie swoje i innych. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka; jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Człowiek, grupa społeczna, starają się tak oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, by usuwać a przynajmniej oddalać zagrożenia, eliminując własny lęk, obawy, niepokój i niepewność. Zagrożenia mogą być skierowane na zewnątrz i do wewnątrz; tak samo powinny być skierowane działania w celu ich likwidowania.

3.      Przyczyny istnienia problemu:

-       bagatelizowanie zasad właściwego zachowania na przerwach,

-       niewłaściwe zachowania wyniesione ze środowiska rówieśniczego, rodzinnego i innych,

-       niska świadomość zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, telewizji itp.,

-       lekceważenie ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa,

-       nieumiejętność praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy.

4.      Rozwiązania umożliwiające usunięcie problemu:

-       edukacja nauczycieli, udział w różnych formach dokształcania się, wymiana doświadczeń,

-       współpraca z rodzicami ukierunkowana na bezpieczeństwo dzieci,

-       opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych,

-       opracowanie scenariuszy zajęć do realizacji na wszystkich etapach edukacyjnych,

-       organizacja spotkań z policjantem, lekarzem, ratownikiem.

5.      Kryterium sukcesu:

60% rodziców zauważy zmiany zaistniałe w szkole, nauczyciele dostrzegą zmiany w zachowaniu uczniów na terenie szkoły. 80% uczniów wykaże w ankiecie poprawę bezpieczeństwa swojego i innych, pogłębi wiadomości na temat bezpieczeństwa i je praktycznie zastosuje.

6.      Plan pracy (format pdf).

 

Opracowanie:     A. Karanowska,

D. Markowska,

E. Rafałowska

 

sp9_banerd


Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.
Jan Paweł II 

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ROK SZKOLNY 2013/2014

1. Problem priorytetowy: Niewłaściwe nawyki żywieniowe uczniów.

Opis problemu:

Na podstawie obserwacji uczniów, rozmów z nauczycielami i pracownikami szkoły, opinii wychowawców oraz ankiety do rodziców stwierdzono, że:

-      większa część uczniów odżywia się nieprawidłowo,

-      część uczniów przychodzi do szkoły bez zjedzenia śniadania,

-      nie wszystkie dzieci przynoszą do szkoły II śniadanie,

-      często uczniowie do szkoły na II śniadanie przynoszą słodycze (lub kupują je w sklepiku szkolnym),

-      niewielu naszych uczniów je codziennie owoce i warzywa,

-      większość uczniów słodycze je codziennie,

 

Naszym nadrzędnym celem jest wyrabianie w uczniach, rodzicach, nauczycielach i pracownikach szkoły właściwych postaw i nawyków żywieniowych i poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

Uzasadnienie wyboru priorytetu:

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych jest przed wszystkim rolą domu rodzinnego. Jednakże szkoła jest miejscem, które nie tylko uczy, ale i wychowuje. Dbając o zdrowie i prawidłowy rozwój naszych uczniów, chcemy kształtować w nich właściwe nawyki żywieniowe, które zapobiegają różnym chorobom. Wpływają one również na dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne każdego człowieka,
a przez to rzutują na aktywność uczniów oraz ich sukcesy edukacyjne. Swoje działania wiedzę i wsparcie chcemy skierować do całej społeczności szkolnej (uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych).

 

2. Przyczyny istnienia problemu:

-        niewłaściwe nawyki żywieniowe,

-        pośpiech, zapracowanie rodziców, brak czasu na przygotowanie

-        łatwa dostępność niezdrowego jedzenia,

-        uleganie wszechobecnym reklamom,

-        słaba znajomość i umiejętność planowania prawidłowego jadłospisu

 

3. Rozwiązania umożliwiające usunięcie problemu:

-        edukacja nauczycieli, udział w różnych formach dokształcania się,

-        współpraca z rodzicami ukierunkowana na racjonalne odżywianie dzieci,

-        wymiana doświadczeń między nauczycielami i rodzicami,

-        opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych,

-        opracowanie scenariuszy zajęć do realizacji na wszystkich etapach edukacyjnych,

-        organizacja spotkań z pielęgniarką, stomatologiem i dietetykiem,

-        współpraca z ajentem sklepiku szkolnego (wyeliminowanie z asortymentu niezdrowych produktów, np. chipsów, napojów gazowanych itp.

 

4. Kryterium sukcesu:

60% rodziców zauważy zmiany zaistniałe w szkole, nauczyciele dostrzegą wzrost spożywania przez uczniów śniadania w domu i II śniadania w szkole, 80% uczniów wykaże w ankiecie prawidłowe zachowania w zakresie odżywiania się.

5. Plan pracy (format pdf).

 

Szkolny zespół ds. SzPZ:

Koordynator zespołu - wicedyrektor Barbara Dardzińska

Nauczyciele:

Grażyna Barcińska

Anna Chmielecka

Urszula Godlewska

Ewa Grabowska

Ewa Gronek

Agnieszka Karanowska

Anna Lewoc

Stanisław Masłowski

Dorota Markowska

Anna Nartowicz

Elżbieta Rafałowska

Barbara Rzeniewicz

Pielęgniarka szkolna

Ewa Chrzanowska

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego:

Monika Karpuk

Agnieszka Różańska

Anna Sołtys

Przedstawiciel Rady Rodziców: przewodniczący

Dariusz Wasilewski 

Promujemy zdrowie

 

 

 

sp9_banerd

Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku