Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

„Niech nasza droga będzie wspólna…” – Jan Paweł II

 „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces” – Henry Ford

 

 

PLAN  PRACY  SZKOŁY  PROMUJĄCEJ  ZDROWIE  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  9  IM. JANA  PAWŁA  II  W  EŁKU   

ROK  SZKOLNY  2017/2018

 

A.    Część wstępna planowania

 

1.    Problem priorytetowy do rozwiązania:   Niewłaściwe wykorzystanie przez uczniów przerw międzylekcyjnych. 

a)    Krótki opis problemu priorytetowego (wpisać konkretne dane wg wyników autoewaluacji):

Wyniki autoewaluacji, rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami oraz nauczycielami i pracownikami szkoły, a  przede wszystkim obserwacje zachowań dzieci podczas przerw międzylekcyjnych  wskazują, że nasi wychowankowie nie potrafią efektywnie wykorzystać czasu przeznaczonego              na odpoczynek i regenerację. Podczas przerw międzylekcyjnych w szkole jest duże natężenie hałasu, coraz trudniej utrzymać dyscyplinę. Uczniowie mają trudności z opanowaniem swoich emocji. Nie potrafią rozmawiać ze sobą po cichu, mają problem ze skupieniem uwagi. Dzieci młodsze sygnalizują też znaczną potrzebę ruchu i zorganizowanej zabawy, a starsi większość czasu spędzają, korzystając z telefonów komórkowych                          lub tabletów. Uczniowie biegają po korytarzach, czasami organizują niezbyt bezpieczne zabawy, nie dbają o bezpieczeństwo swoje i innych, pomimo                              że większość z nich zna zasady zachowania się na przerwach.

b)   Uzasadnienie wyboru priorytetu (wpisać: dlaczego go wybrano, kto i na jakiej podstawie dokonał tego wyboru): 

Hałas generowany w szkole przez uczniów pomiędzy zajęciami lekcyjnym i nieustanne korzystanie z telefonów komórkowych  negatywnie wpływają na wydajność nauki w czasie lekcji, mogą być przyczyną rozdrażnienia, zmęczenia, trudności w skupieniu uwagi. Długotrwały hałas może przyczynić się do czasowego lub trwałego uszkodzenia słuchu (i dzieci i dorosłych).  Natomiast bieganie po korytarzach, nieodpowiedzialne zabawy, zaczepki stwarzają często niebezpieczne sytuacje oraz sprzyjają powstawaniu konfliktów między rówieśnikami.

Naszym priorytetem jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz stwarzanie optymalnych warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

Problem został wybrany przez zespół promocji zdrowia, na podstawie wyników autoewaluacji, rozmów i obserwacji. Został przedstawiony                             i zaakceptowany przez członków rady pedagogicznej.

 

2.    Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:

­     duża liczba uczniów spędzających przerwy na korytarzach szkolnych,

­     konieczność spędzania przerw na korytarzach szkolnych w czasie niepogody,

­     mało korzystne warunki lokalowe (w jednym budynku mieści się szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole – pooddzielane ścianami i drzwiami),

­     mała świadomość uczniów o szkodliwości hałasu.

 

 

3.    Rozwiązania dla ustalenia przyczyn/y problemu (podstawa do ustalenia zadań)

­       podniesienie poczucia bezpieczeństwa,

­       eliminowanie zjawiska biegania po korytarzach szkolnych oraz używania przez uczniów telefonów komórkowych i tabletów,

­       zwiększenie świadomości uczniów na temat szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka,

­       eliminowanie nadmiernego hałasu podczas przerw,

­       wskazanie uczniom sposobów twórczego i zdrowego sposobu spędzania czasu na długich przerwach,

­       stwarzanie warunków do kreatywności, czynnego odpoczynku, nauki poprzez zabawę,

­       integracja uczniów z różnych zespołów klasowych,

­       wzmacnianie tego, co do tej pory robiliśmy dobrze i wprowadzenie nowych działań.

 

 

 

 

 

B.    Plan działań na rok szkolny 2017/2018

 

CEL: Efektywna organizacja długich przerw międzylekcyjnych

 

1.    Kryterium sukcesu: Zmniejszenie poziomu hałasu o 10%,  50% uczniów bierze udział w zorganizowanych zabaw integracyjnych w czasie przerw międzylekcyjnych.

 

2.    Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces):

a)    Co wskaże, że osiągnięto cel?    

Odczuwalnie niższy poziom hałasu, wyniki badań ankietowych. Obserwacje, odsetek uczniów przychodzących w czasie długich przerw do sali cichej zabawy i biorących udział w zabawach integracyjnych organizowanych w czasie przerw międzylekcyjnych

b)   Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?   

Analiza ankiet skierowanych, obserwacje, rozmowy, pomiar hałasu.

c)    Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? 

    Zespół do spraw promocji zdrowia, szkolny koordynator SzPZ – czerwiec 2018., pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

 

Nazwa zadania

Kryterium sukcesu

Sposób realizacji

Okres/termin realizacji

Wykonawcy /osoba odpowiedzialna

Środki/ zasoby

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

Przeprowadzenie uzgodnień przed rozpoczęciem działań

Sformułowany cel, propozycje rozwiązań w stosunku do problemu, harmonogram działań

Spotkanie, dyskusja, konsultacja projektu

1 sierpnia 2017r

Członkowie zespołu promocji zdrowia
Szkolny koordynator PZ

ok. 10 godzin pracy zespołu promocji zdrowia

Analiza dokonanych uzgodnień

Przekazanie informacji o planowanych działaniach

a) Nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym

b) Uczniom

c) Rodzicom

Akceptacja i gotowość do udziału w realizacji zadań wszystkich pracowników szkoły.

 Informacja przekazana przez wychowawców we wszystkich klasach uczniom i rodzicom

Prezentacja harmonogramu działań, dyskusja.

 

 

Przedstawienie założeń planowanych działań.

Ostatni tydzień sierpnia 2017

 

 

 

Wrzesień / październik 2017

Szkolny koordynator PZ

 

 

 

Wychowawcy klas

 

Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej

 

 Analiza dokumentacji, plan działań na rok szk2017/18 zamieszczony na stronie internetowej

Przeprowadzenie ankiet dotyczących zachowania dzieci na przerwach

Wyniki drugiej ankiety wskażą poprawę zachowania uczniów

Wybrane klasy IV – VII

 

Wrzesień 2017

Maj 2018

Anna Lewoc

Grażyna Barcińska

Kwestionariusz ankiety

Wyniki ankiet

Współpraca z Radą Rodziców i klasowymi trójkami

Udział w realizacji zadań szkoły 35 rodziców.

Spotkanie, dyskusja, podejmowanie wspólnych zadań.

Cały rok szkolny

Dyrektor szkoły.

 

Protokół z posiedzenia

„Aktywnie i cicho”

80 % uczniów i 50%  rodziców zapozna się z gazetką

Gazetka na korytarzu szkolnym na temat szkodliwości hałasu

Grudzień 2017

Anna Lewoc

Anna Chmielecka

Materiały plastyczne

Gazetka ścienna

Zajęcia informacyjno - edukacyjne dotyczące szkodliwości hałasu i efektywnego wykorzystania przerw

Wszyscy  wychowawcy i 100 % obecnych uczniów aktywnie w zajęciach

Pogadanki w czasie lekcji do dyspozycji wychowawcy

Dwa razy w roku szkolnym

Wychowawcy klas

Materiały przygotowane przez wychowawców

Wpis w dzienniku klasowym

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem -  prezentacja multimedialna na temat „Hałas i jego skutki"

Wszyscy obecni uczniowie klas IV – VII uczestniczą w zajęciach

Prezentacja PPT na lekcji do dyspozycji wychowawcy

25 kwietnia 2018 r.

lub drugi tydzień lutego

Anna Lewoc

 

Wychowawcy klas

Rzutnik i laptop,

płytki DVD

Prezentacja, zapis w dzienniku lekcyjnym

Regulamin zachowania się na przerwach i w sali ciszy

Wszystkie samorządy klasowe IV – VII

Wypracowanie regulaminu na zebraniu SU

Październik 2017 r.

Opiekunki SU Anna Lewoc i Grażyna Barcińska

Szary papier

Protokół zebrania SU

Zajęcia ruchowe podczas przerw

 

Przerwa z karaoke

30%  uczniów kl. I – VII uczestniczy w zabawie

 

 

Grudzień 2017

Styczeń, marzec 2018

Dorota Markowska,

Elżbieta Rafałowska

Rzutnik, laptop

Zdjęcia, sprawozdanie

Aktywna przerwa

20%  uczniów kl. I – III uczestniczy w zabawie

 

Zabawy z hula-hop i skakanką

Dwa razy w tygodniu przez cały rok szkolny

Wiesława Witkowska, Agnieszka Sierzputowska

hula-hop

skakanka

Zdjęcia, sprawozdanie

Aktywna przerwa

30%  uczniów kl. I – III i 20% uczniów kl. IV – VII uczestniczy w zajęciach

 

Prace manualno-techniczne

Raz w tygodniu długa przerwa przez cały rok szkolny

Agnieszka Karanowska, Renata Basiewicz, Joanna Kotarska

Materiały plastyczne i techniczne

Zdjęcia, sprawozdanie

Koło fortuny

30 % uczniów kl. I – VII uczestniczy w zabawie

 

Zabawa z kołem fortuny, konkurs wiedzy ogólnej

Raz w tygodniu długa przerwa przez cały rok szkolny

Iwona Pudlis, Dorota Markowska, Przemysław Kołłątaj

 

Kartki ksero

Zdjęcia, sprawozdanie

Roztańczone przerwy

50 % uczniów kl. I – VII uczestniczy w zabawie

 

 

Zabawy przy muzyce

Grudzień 2017, kwiecień 2018

Dorota Markowska, Agnieszka Sawicka

Odtwarzacz CD,

utwory muzyczne

Zdjęcia, sprawozdanie

 

Długa przerwa z ping pongiem

10% uczniów kl. IV – VII uczestniczy w zajęciach

Czynny odpoczynek przez zabawę (gra w tenisa stołowego)

Grudzień 2017, kwiecień 2018, raz w tygodniu – czwartek

Stanisław Malinowski

Pięć stołów do ping ponga przy sali gimnastycznej

Zdjęcia, sprawozdanie

Gry i zabawy przy muzyce

10% uczniów kl. IV – VII uczestniczy w zajęciach

Czynny odpoczynek przez zabawę

Grudzień 2017, maj 2018, raz w tygodniu

Stanisław Malinowski, Stanisław Masłowski

Odtwarzacz CD,

piłeczka „zośka”

Zdjęcia, sprawozdanie

Cicha przerwa

 

Kodeks ciszy w szkole

100% uczniów zna kodeks ciszy w szkole

Uczniowie kl. I – VII wspólnie z wychowawcami opracowują „Kodeks ciszy”

Grudzień 2018

Zespól SzPZ

i wychowawcy klas

 

Materiały plastyczne, mazaki

Plansze z kodeksem dla każdej klasy

„Sala ciszy”

10% uczniów korzysta codziennie z pomieszczenia

Urządzenie pomieszczenia (po dawnej świetlicy szkolnej) na relaks, wyciszenie i wypoczynek, a w niej kącik gier niekomputerowych.

 

Zbiórka wśród uczniów materiałów mogących przydać się w sali ciszy

(gry planszowe, karty, kolorowanki, kredki itp.).

 

Dyżury wyznaczonych nauczycieli

 

II semestr  2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń – luty  2018

 

 

 

 

 

luty – czerwiec 2018 r.

Zespól SzPZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunki SU Anna Lewoc i Grażyna Barcińska

Stoliki, krzesła,  pufy, materac

Lista obecności uczniów korzystających z sali

 

 

 

 

 

Sprawozdanie ze zbiórki

 

Harmonogram dyżurów w sali ciszy

 

 

 

 

 

 

Konkursy plastyczne

 

Z każdej klasy II –VII przynajmniej jeden uczeń weźmie udział w wybranym konkursie.

Przygotowanie logo sali ciszy.

Konkurs indywidualny

na plakat promujący

promujący zachowanie ciszy.

Styczeń 2018r.

 

 

Marzec – kwiecień 2018 r.

Opiekunki SU Anna Lewoc i Grażyna Barcińska

Materiały plastyczne

Regulamin konkursu,

sprawozdanie z konkursu,

wystawa pokonkursowa

Wspólne rysowanie

10% uczniów kl. IV – VII uczestniczy w zajęciach

Raz w tygodniu długa przerwa

Cały rok szkolny

Ewa Grabowska

Agnieszka Gilewska

Ewa Przekop

Szary papier, farby, kredki

Wystawa prac uczniów

Muzyczne recepty

10% uczniów kl. IV – VII uczestniczy w zajęciach

 

Słuchanie różnych gatunków muzyki z elementami muzykoterapii

Raz w tygodniu długa przerwa przez cały rok szkolny

Anna Nartowicz

Odtwarzacz CD

Zdjęcia, sprawozdanie

Strefa ciszy w sali lekcyjnej

Wszyscy obecni uczniowie klasy 3a

 

 

 

Leżakowanie

Gry planszowe

Długie przerwy przez cały rok szkolny

Jolanta Gromada

Gry planszowe

Zdjęcia, sprawozdanie

Kącik czytelniczy

Wszyscy obecni uczniowie klasy Ic

 

 

Wszyscy obecni uczniowie klasy 3d

 

 

Słuchanie baśni, wierszy czytanych przez nauczyciela lub starszych uczniów

Dwa razy w tygodniu przez cały rok szkolny

Ewa Gronek

 

 

 

 

Agnieszka Sitko

Książki dla dzieci, układanki, gry, bierki

Zdjęcia, sprawozdanie

Wspólne śniadanie

Wszyscy obecni uczniowie klasy 3b

 

Wspólne spożywanie drugiego śniadania uczniów z wychowawcą 

 

 

Wtorki 940 przez cały rok szkolny

Małgorzata Przybył

 

Zdjęcia,

Zaczytane, zasłuchane poniedziałki

10% uczniów kl. I – VII uczestniczy w zajęciach

Alternatywa na długa przerwę w bibliotece szkolnej, czytanie fragmentów książek przez starszych uczniów dla młodszych dzieci, słuchanie audiobooków

Poniedziałki , długa przerwa przez cały rok szkolny

Mirosława Skorupska, Anna Chmielecka

Komputer, głośnik, mikrofon

Zdjęcia, sprawozdanie

Wspólna przerwa

Wszyscy obecni uczniowie klasy 3c

 

Gry planszowe i zabawy przy muzyce w sali

Raz w tygodniu długa przerwa przez cały rok szkolny

Agnieszka Sawicka

Odtwarzacz CD, gry planszowe

Zdjęcia, sprawozdanie

Ciche zabawy, gry planszowe, słuchanie bajek

10% uczniów kl. I – III uczestniczy w zajęciach

Ciche zabawy, gry planszowe, słuchanie bajek

Poniedziałek, długa przerwa przez cały rok szkolny

Urszula Maksimowicz, Agnieszka Zawadzka

gry planszowe, książki

Zdjęcia, sprawozdanie

 

 

sp9_banerd

 

 

PLAN  PRACY  SZKOŁY  PROMUJĄCEJ  ZDROWIE  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  9  IM. JANA  PAWŁA  II  W  EŁKU   

ROK  SZKOLNY  2016/2017

 

A.    Część wstępna planowania

 

1.     Problem priorytetowy do rozwiązania:   Niewystarczające zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

a)     Krótki opis problemu priorytetowego (wpisać konkretne dane wg wyników autoewaluacji):

Obserwacje życia szkoły, wyniki autoewaluacji, rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami prowadzą do wniosku, że relacje rodzic – nauczyciel, jak również zaangażowanie rodziców w życie szkoły jest niewystarczające. Tylko niewielki procent rodziców angażuje się w życie szkoły. Głównie są to rodzice uczniów klas I-III. Natomiast rodzice uczniów klas starszych rzadko podejmują działania na rzecz klasy i szkoły. Na wywiadówkach w większości przypadków pozostają bierni. Współpraca z rodzicami najczęściej ogranicza się do informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu.

b)    Uzasadnienie wyboru priorytetu (wpisać: dlaczego go wybrano, kto i na jakiej podstawie dokonał tego wyboru):
Z naszych przemyśleń wynika, że szkoła nie może rozwijać się bez świadomego i aktywnego udziału rodziców. Zależy nam, by nasza szkoła była dobrze odbierana nie tylko przez uczniów, ale również ich rodziców. Chcemy, aby rodzice mieli poczucie, że są dla nas  partnerami, że mają wpływ na życie szkolne i prawo do podejmowania działań na terenie szkoły. Ważne jest dla nas, by integrować środowisko szkolne i rodzinne uczniów, gdyż tworzy to dobry, przyjazny klimat i daje poczucie bezpieczeństwa.   
Problem został wybrany przez zespół promocji zdrowia, na podstawie wyników autoewaluacji, rozmów i obserwacji. Został przedstawiony i zaakceptowany przez członków rady pedagogicznej.

2.     Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:

~       W klasach starszych, gdzie dzieci są bardziej samodzielne, współpraca z rodzicami ogranicza się do informacji rodziców na temat postępów w nauce i zachowaniu ich dzieci. Im młodsze dzieci, tym większe zaangażowanie rodziców w działania szkoły.

~       Niewystarczający (słaby) przepływ informacji do rodziców o tym, co dzieje się na terenie szkoły i w czym mogłoby się przejawiać zaangażowanie rodziców.

3.     Rozwiązania dla ustalenia przyczyn/y problemu (podstawa do ustalenia zadań)

~       Inicjowanie współpracy z rodzicami uczniów naszej szkoły, opartej na partnerskich relacjach, wzajemnym szacunku i zaufaniu.

~       Zbudowanie partnerstwa z rodzicami poprzez włączenie ich w działania edukacyjne i wychowawcze

~       Podejmowanie licznych przedsięwzięć w celu integracji całej społeczności szkolnej, a więc uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

~       Włączenie rodziców w organizację imprez i uroczystości klasowych i szkolnych.

~       Wzmacnianie tego co do tej pory robiliśmy dobrze i wprowadzenie nowych działań.

 

B.    Plan działań na rok szkolny 2016/2017

 

I.          CEL:           Rozwijanie i pogłębianie współpracy szkoły z rodzicami – większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły

1.     Kryterium sukcesu:  40 % rodziców włączy się w działania na rzecz szkoły.

2.     Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces):

a)     Co wskaże, że osiągnięto cel?               Obserwacje. Odsetek rodziców, którzy potwierdzą, że podjęli współpracę ze szkołą.

b)    Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?   Analiza ankiet skierowanych do rodziców. Obserwacje, rozmowy.

c)     Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Zespół do spraw promocji zdrowia, szkolny koordynator PZ – czerwiec 2017.

 

I.          ZADANIA:

Nazwa zadania

Kryterium sukcesu

Sposób realizacji

Okres/termin realizacji

Wykonawcy/osoba odpowiedzialna

Środki/zasoby

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

Przeprowadzenie uzgodnień przed rozpoczęciem działań

Sformułowany cel, propozycje rozwiązań w stosunku do problemu, harmonogram działań

Spotkanie, dyskusja, konsultacja projektu

1 sierpnia 2016r

Członkowie zespołu promocji zdrowia
Szkolny koordynator PZ

Ok. 10 godzin pracy zespołu promocji zdrowia

Analiza dokonanych uzgodnień

Przekazanie informacji o planowanych działaniach

a)      Nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym

b)      Uczniom

c)      Rodzicom

Akceptacja i gotowość do udziału w realizacji zadań 32 pracowników szkoły.

 

Informacja przekazana przez wychowawców we wszystkich klasach uczniom i rodzicom

Prezentacja harmonogramu działań, dyskusja.

 

 

Przedstawienie założeń planowanych działań.

Ostatni tydzień sierpnia 2016

 

 

 

Wrzesień / październik 2016

Szkolny koordynator PZ

 

 

 

Wychowawcy klas

 

Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej

 

 

Analiza dokumentacji, plan działań na rok szk 2016/17 zamieszczony na stronie internetowej oraz gazetka ścienna

Współpraca z Radą Rodziców i klasowymi trójkami

Udział w realizacji zadań szkoły 35 rodziców.

Spotkanie, dyskusja, podejmowanie wspólnych zadań.

Cały rok szkolny

Dyrektor szkoły.

2-4 spotkania w ciągu semestru

Protokół z posiedzenia

Współpraca nauczycieli z rodzicami w organizacji uroczystości szkolnych i środowiskowych

Dzień Patrona Szkoły i Ślubowanie klas I

Udział 50 rodziców uczniów klas 0-6 oraz zaangażowanie się w przygotowanie uroczystości

Przedstawienie, akompaniament muzyczny rodziców.

21.10.2016 r.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice

materiały papiernicze, upominki,

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Przedstawienie bożonarodzeniowe „Dziewczynka z zapałkami”

Udział i włączenie się w przygotowanie przedstawienia 15 rodziców

Wykonanie przez rodziców strojów, rekwizytów, dekoracji, akompaniament muzyczny

Listopad/grudzień 2016

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rodzice

Materiały papiernicze i tekstylne, instrument muzyczny

Sprawozdanie, zdjęcia

Apel z okazji Dnia Matki, Dzień Mamy i Taty

Udział i włączenie się w przygotowanie apelu 50 rodziców klas 0-3

Przedstawienie, poczęstunek, zabawy, konkursy dla matek

Maj 2017

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice

Materiały papiernicze i tekstylne, instrument muzyczny, papierowa zastawa

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Szkolny Dzień Talentów z udziałem rodziców

Udział 12 rodziców w prezentacji swoich talentów

Występy artystyczno – wokalne utalentowanych uczniów i rodziców naszej szkoły

Marzec 2017

Nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego, nauczyciel wspierający, SU

Sprzęt muzyczny, nagłośnienie

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Festyn i obchody 25-lecia szkoły

Udział ok. 80-100 rodziców

Uroczystość jubileuszowa, organizacja dni przed uroczystością – zabawy, gry, konkursy, festyn dla całej społeczności szkolnej

Kwiecień/maj 2017

Nauczyciele klas 4-6, SU, rodzice

 

 

 

Koncert Kolęd i Pastorałek, kiermasz świąteczny

Udział 15 rodziców

Koncert, kiermasz

Grudzień 2016

Nauczyciel muzyki i języka polskiego

Sprzęt muzyczny, nagłośnienie

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Apel z okazji Dnia Babci i Dziadka

Udział 30 babć i dziadków w apelu. Pomoc ok. 20 rodziców w przygotowaniu poczęstunku i konkursów

Przedstawienie, poczęstunek, zabawy, konkursy dla zaproszonych gości

Styczeń 2017

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice

Materiały papiernicze i tekstylne, instrument muzyczny, papierowa zastawa

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Zabawa choinkowa i bal karnawałowy

Udział i pomoc w przygotowaniu, sprawowaniu opieki 0k. 30 rodziców

Opieka, przygotowanie dekoracji, strojów i poczęstunku, zaangażowanie w życie szkoły

Styczeń 2017

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice

Sprzęt muzyczny, nagłośnienie,

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Współpraca nauczycieli i rodziców w organizacji wycieczek i wyjść oraz spotkań z ciekawymi ludźmi

Spotkanie integracyjne Dzieci – Rodzice – Nauczyciele

Zaangażowanie się w przygotowanie i aktywny udział 60 rodziców w spotkaniu integracyjnym

Ognisko, zabawy integracyjne

Wrzesień/październik 2016

Nauczyciele, rodzice

Chusta animacyjna, sprzęt sportowy

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Pielgrzymka dzieci komunijnych i rodziców do Studzienicznej

Udział 25 rodziców w pielgrzymce

Pielgrzymka

Maj 2017

Katecheci, rodzice

 

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Wyjście z uczniami do Muzeum Historycznego, Miejskiej Biblioteki Publiczne,j Centrum Edukacji Ekologicznej, Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Kropli Wody,do Mos-u, do lasu, do piekarni „Karmelek”

Spotkania z ciekawymi ludźmi, rodzicami uczniów naszej szkoły, pomoc ok. 20 rodziców w sprawowaniu opieki podczas wycieczek

Wycieczka, pokaz, zajęcia ćwiczeniowe

Cały rok

Nauczyciele rodzice

 

Sprawozdanie

Wyjście do kina na filmy, na spektakle teatralne

Sprawowanie opieki podczas wyjść 30 rodziców klas 0-6

Opieka rodziców

Cały rok

Nauczyciele, rodzice

 

Sprawozdania

Wycieczki klasowe organizowane przy współudziale rodziców

Sprawowanie opieki i udział ok. 20 rodziców.

Wycieczka

Cały rok

Nauczyciele, rodzice

 

Sprawozdania, karta wycieczki

Współpraca nauczycieli i rodziców w organizacji konkursów, turniejów, warsztatów szkolnych i pozaszkolnych

Mikołajkowy Turniej Badmintona „Rodzice – Dzieciom”

Aktywny udział 40 rodziców w turnieju na rzecz dzieci

Turniej

Grudzień 2016

Nauczyciele wychowania fizycznego, rodzice

Sprzęt sportowy

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Warsztaty Bożonarodzeniowe dla Rodziców i Dzieci

Zaangażowanie się w wykonanie ozdób świątecznych 30 rodziców

Warsztaty

Grudzień 2016

Nauczyciele, rodzice

Materiały papiernicze

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Konkurs plastyczno – literacki „Kartka Bożonarodzeniowa” dla klas II-III, IV-VI i ich rodziców

Udział 20 rodziców wraz z dziećmi w konkursie

konkurs

Grudzień 2016

Nauczyciele, nauczyciel języka polskiego, rodzice

Materiały papiernicze

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Konkurs plastyczny całoroczny „Cztery pory roku” dla dzieci i rodziców dla kl. 0- 6

Udział 20 rodziców wraz z dziećmi w konkursie

Konkurs plastyczny

4 x w roku (jesień, zima, wiosna, lato)

Nauczyciel wspomagający i nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej

Materiały papiernicze

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Warsztaty Wielkanocne dla Rodziców i Dzieci

Zaangażowanie się w wykonanie ozdób świątecznych 30 rodziców

Warsztaty

Marzec 2017

Nauczyciele, rodzice

Materiały papiernicze

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Przygotowanie wraz z rodzicami uczniów do różnych  konkursów

Zaangażowanie 15 rodziców w przygotowanie swoich dzieci do udział w konkursach

Zespół wokalny i akompaniament rodziców, nauka tekstów, poszerzanie wiedzy

Cały rok  2017

Nauczyciele

 rodzice

Sprzęt muzyczny, materiały edukacyjne

Sprawozdanie, zdjęcia, strona internetowa szkoły

Inne wspólne działania nauczycieli i rodziców dotyczące poszerzania oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły

Dyskoteki szkolne

Udział w każdej dyskotece 6-8 rodziców

Zabawa

Po 2 w półroczu

SU, rodzice

 

Sprawozdanie

Pomoc rodziców przy organizacji współpracy polsko - łotewskiej

Zaangażowanie ok. 10 rodziców.

Zaangażowanie w życie szkoły

Cały rok

Nauczyciele, rodzice

 

Sprawozdania

Spotkania z rodzicami dzieci komunijnych

Zaangażowanie ok. 50 rodziców, udział w spotkaniach

Przygotowania dzieci, katechezy, spotkania, rozmowy

Cały rok

Katecheci, rodzice

 

Sprawozdania

Podsumowanie działań

40 % rodziców włączy się w działania na rzecz szkoły

Ankiety ewaluacyjne, opracowanie i przedstawienie wniosków.

Ankiety V 2017,

Wnioski i raport końcowy – VI 2017

Członkowie zespołu promocji zdrowia
Szkolny koordynator PZ

Ok. 20 godzin pracy zespołu promocji zdrowia

Wyniki ankiet, raport końcowy, zapis w księdze protokołów posiedzeń rady pedagogicznej

 

 

 

sp9_banerd

 

„Niech ćwiczenia fizyczne będą częścią waszego poszukiwania wyższych wartości, które kształtują charakter i dają poczucie godności i sukcesu”

Jan Paweł II

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ROK SZKOLNY 2015/2016  

1.      Problem priorytetowy: „Aktywność fizyczna”

Opis problemu:

Na podstawie zachowania uczniów, rozmów z nauczycielami i pracownikami szkoły, opinii wychowawców oraz ankiety do rodziców, nauczycieli  i dzieci stwierdzono, że należy:

-        pogłębić świadomość wpływu aktywności fizycznej na zdrowie,

-        kształcić właściwe postawy społeczne,

-        kształcić nawyk aktywnego wypoczynku,

-        kształtować obyczaj aktywności fizycznej i dbałości o zdrowie w okresie nauki szkolnej i po jej zakończeniu,

-        uświadomić potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie,

-        kształtować poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

Naszym priorytetem jest wyrabianie w uczniach, rodzicach, nauczycielach i pracownikach szkoły właściwych postaw, nawyków, zachowań i poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i sprawność fizyczną.  

 

2.      Uzasadnienie wyboru priorytetu:

Kształtowanie pozytywnych postaw aktywnego trybu życia jest ważnym aspektem dbałości o swoje zdrowie. Aktywność fizyczna odgrywa bardzo ważna rolę w profilaktyce wielu chorób, głównie rosnącego wciąż problemu otyłości, który coraz bardziej zaczyna dotykać dzieci i młodzież. Niski poziom aktywności fizycznej uznawany jest za istotny czynnik powodujący choroby układu krążenia i nowotworów. Środki masowego przekazu donoszą o rosnącej ciągle w naszym kraju liczbie dzieci i młodzieży z nadwagą. American Heart Association (stanowisko z 2005 r.) uważa, że dzieci i młodzież powinni poświęcać ok. 60 min. dziennie na aktywność fizyczną o umiarkowanej lub dużej intensywności fizycznej. Ma to wpływ nie tylko na zdrowie, ale również na wyniki w nauce.

 

3.      Przyczyny istnienia problemu:

-       bagatelizowanie roli aktywności fizycznej,

-       niewłaściwe zachowania wyniesione ze środowiska rówieśniczego, rodzinnego i innych,

-       niska świadomość zagrożeń wynikających z biernego stylu życia.,

-       nieumiejętność praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy.

 

4.      Rozwiązania umożliwiające usunięcie problemu:

-       edukacja nauczycieli, udział w różnych formach dokształcania się, wymiana doświadczeń,

-       współpraca z rodzicami ukierunkowana na aktywność fizyczną dzieci,

-       opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych,

-       opracowanie scenariuszy zajęć do realizacji na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

5.      Kryterium sukcesu:

60% rodziców zauważy zmiany w podejściu ich dzieci do aktywności fizycznej, nauczyciele dostrzegą zmiany w osiągnięciach uczniów. 80% uczniów wykaże w ankiecie zainteresowania sportowe, zmniejszy się liczba osób niećwiczących na lekcjach wychowania fizycznego. Całe środowisko szkolne zwiększy świadomość wpływu aktywnego stylu życia na zdrowie.

 

6.      Plan pracy (format pdf).

 

 

sp9_banerd


 

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.
Jan Paweł II 

 

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

1.      Problem priorytetowy: „Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych”

Opis problemu:

Na podstawie zachowania uczniów, rozmów z nauczycielami i pracownikami szkoły, opinii wychowawców oraz ankiety do rodziców, nauczycieli  i dzieci stwierdzono, że należy:

-       podnieść poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole,

-       pogłębić świadomość o niebezpieczeństwach wynikających z niewłaściwego zachowania podczas przerw i zabaw na świeżym powietrzu,

-       zwiększyć wiedzę dotyczącą zagrożeń w Internecie,

-       wzmocnić świadomość wagi bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i do domu,

-       pogłębić wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

-       doskonalić umiejętność właściwego reagowania i postępowania a sytuacji zagrożenia pożarowego i innych.

Naszym priorytetem jest wyrabianie w uczniach, rodzicach, nauczycielach i pracownikach szkoły właściwych postaw, nawyków, zachowań i poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.  

2.      Uzasadnienie wyboru priorytetu:

Kształtowanie pozytywnych postaw bezpieczeństwa jest ważnym aspektem życia umożliwiającym kontrolę swojego zachowania. To rodzina przekazuje pierwsze wiadomości na ten temat. Szkoła pogłębia poczucie dbałości o zdrowie swoje i innych. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka; jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Człowiek, grupa społeczna, starają się tak oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, by usuwać a przynajmniej oddalać zagrożenia, eliminując własny lęk, obawy, niepokój i niepewność. Zagrożenia mogą być skierowane na zewnątrz i do wewnątrz; tak samo powinny być skierowane działania w celu ich likwidowania.

3.      Przyczyny istnienia problemu:

-       bagatelizowanie zasad właściwego zachowania na przerwach,

-       niewłaściwe zachowania wyniesione ze środowiska rówieśniczego, rodzinnego i innych,

-       niska świadomość zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, telewizji itp.,

-       lekceważenie ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa,

-       nieumiejętność praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy.

4.      Rozwiązania umożliwiające usunięcie problemu:

-       edukacja nauczycieli, udział w różnych formach dokształcania się, wymiana doświadczeń,

-       współpraca z rodzicami ukierunkowana na bezpieczeństwo dzieci,

-       opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych,

-       opracowanie scenariuszy zajęć do realizacji na wszystkich etapach edukacyjnych,

-       organizacja spotkań z policjantem, lekarzem, ratownikiem.

5.      Kryterium sukcesu:

60% rodziców zauważy zmiany zaistniałe w szkole, nauczyciele dostrzegą zmiany w zachowaniu uczniów na terenie szkoły. 80% uczniów wykaże w ankiecie poprawę bezpieczeństwa swojego i innych, pogłębi wiadomości na temat bezpieczeństwa i je praktycznie zastosuje.

6.      Plan pracy (format pdf).

 

Opracowanie:     A. Karanowska,

D. Markowska,

E. Rafałowska

 

sp9_banerd


Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.
Jan Paweł II 

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ROK SZKOLNY 2013/2014

1. Problem priorytetowy: Zdrowo się odżywiamy.

Opis problemu:

Na podstawie obserwacji uczniów, rozmów z nauczycielami i pracownikami szkoły, opinii wychowawców oraz ankiety do rodziców stwierdzono, że:

-      większa część uczniów odżywia się nieprawidłowo,

-      część uczniów przychodzi do szkoły bez zjedzenia śniadania,

-      nie wszystkie dzieci przynoszą do szkoły II śniadanie,

-      często uczniowie do szkoły na II śniadanie przynoszą słodycze (lub kupują je w sklepiku szkolnym),

-      niewielu naszych uczniów je codziennie owoce i warzywa,

-      większość uczniów słodycze je codziennie,

 

Naszym nadrzędnym celem jest wyrabianie w uczniach, rodzicach, nauczycielach i pracownikach szkoły właściwych postaw i nawyków żywieniowych i poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

Uzasadnienie wyboru priorytetu:

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych jest przed wszystkim rolą domu rodzinnego. Jednakże szkoła jest miejscem, które nie tylko uczy, ale i wychowuje. Dbając o zdrowie i prawidłowy rozwój naszych uczniów, chcemy kształtować w nich właściwe nawyki żywieniowe, które zapobiegają różnym chorobom. Wpływają one również na dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne każdego człowieka,
a przez to rzutują na aktywność uczniów oraz ich sukcesy edukacyjne. Swoje działania wiedzę i wsparcie chcemy skierować do całej społeczności szkolnej (uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych).

 

2. Przyczyny istnienia problemu:

-        niewłaściwe nawyki żywieniowe,

-        pośpiech, zapracowanie rodziców, brak czasu na przygotowanie

-        łatwa dostępność niezdrowego jedzenia,

-        uleganie wszechobecnym reklamom,

-        słaba znajomość i umiejętność planowania prawidłowego jadłospisu

 

3. Rozwiązania umożliwiające usunięcie problemu:

-        edukacja nauczycieli, udział w różnych formach dokształcania się,

-        współpraca z rodzicami ukierunkowana na racjonalne odżywianie dzieci,

-        wymiana doświadczeń między nauczycielami i rodzicami,

-        opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych,

-        opracowanie scenariuszy zajęć do realizacji na wszystkich etapach edukacyjnych,

-        organizacja spotkań z pielęgniarką, stomatologiem i dietetykiem,

-        współpraca z ajentem sklepiku szkolnego (wyeliminowanie z asortymentu niezdrowych produktów, np. chipsów, napojów gazowanych itp.

 

4. Kryterium sukcesu:

60% rodziców zauważy zmiany zaistniałe w szkole, nauczyciele dostrzegą wzrost spożywania przez uczniów śniadania w domu i II śniadania w szkole, 80% uczniów wykaże w ankiecie prawidłowe zachowania w zakresie odżywiania się.

5. Plan pracy (format pdf).

 

Szkolny zespół ds. SzPZ:

Koordynator zespołu - wicedyrektor Barbara Dardzińska

Nauczyciele:

Grażyna Barcińska

Anna Chmielecka

Urszula Godlewska

Ewa Grabowska

Ewa Gronek

Agnieszka Karanowska

Anna Lewoc

Stanisław Masłowski

Dorota Markowska

Anna Nartowicz

Elżbieta Rafałowska

Barbara Rzeniewicz

Pielęgniarka szkolna

Ewa Chrzanowska

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego:

Monika Karpuk

Agnieszka Różańska

Anna Sołtys

Przedstawiciel Rady Rodziców: przewodniczący

Dariusz Wasilewski 

Promujemy zdrowie

 

 

 

sp9_banerd

Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku