Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 63 56 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 63 57

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny kl. 1-3

(87) 732 63 53 

Pedagog szkolny kl. 4-8

(87) 732 63 55

Intendent

(87) 732 63 64 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 63 54

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Procedury bezpieczeństwa epidemicznego dla zdającego obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w dniu 16-18.06.2020
w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku


       Zdający

              1. Na egzamin przychodzi wyłącznie zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

              2. Nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

              3. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
              
              4. Pamięta o zabraniu ze sobą legitymacji szkolnej, w celu identyfikacji przez członka zespołu egzaminacyjnego.

              5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla itp. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

              6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

              7. Na terenie szkoły w czasie egzaminów nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

       Środki bezpieczeństwa osobistego

              1. Uczniowie czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Przed wejściem do szkoły i sali egzaminacyjnej pamiętają o dezynfekcji rąk. Uczniowie na egzamin przybywają na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i kierują się wprost do sali, gdzie odbędzie egzamin. Przy drzwiach wejściowych członek zespołu nadzorującego identyfikuje zdającego. Następnie przewodniczący komisji egzaminacyjnej w imieniu zdającego losuje numer stolika i odnotowuje na liście osób zdających. Zdający siada przy stoliku oznaczonym wylosowanym numerem.

              2. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

                     • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

                     • wychodzi do toalety,

                     • podchodzi do niego egzaminator,

                     • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

              3. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

              4. Zdający po skończonym egzaminie zdający, nakłada maseczkę/przyłbicę, wychodzi z sali
i kieruje się do szatni a następnie do wyjścia, zachowując dystans społeczny wobec innych uczniów, zespołu egzaminacyjnego i pracowników szkoły.


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku