Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 63 56 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 63 57

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny kl. 1-3

(87) 732 63 53 

Pedagog szkolny kl. 4-8

(87) 732 63 55

Intendent

(87) 732 63 64 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 63 54

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące
podczas organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w dniu 16-18.06.2020 w Szkole Podstawowej nr 9
im. Jana Pawła II w Ełku


       Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.

       1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, obserwator, członkowie zespołu egzaminującego), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

       2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

       3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

       4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

              • zdający,

              • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy,

              • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,

              • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

       Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.

       5. Zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym: książek, telefonów komórkowych, maskotek.

       6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla itp. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. W razie niewzięcia ze sobą lub z powodu wypisania się długopisu, szkoła zapewni długopis. Po zakończonym egzaminie zdający zabiera go ze sobą.

       7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

       8. Na terenie szkoły w czasie egzaminów nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

       9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.
       
       Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

       1. Uczniowie, czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Uczniowie na egzamin przybywają na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu, zostają poddani pomiarowi temperatury ciała. Jeśli zachodzi potrzeba, kierują się do wytyczonej szatni lub do sali, gdzie odbędzie się egzamin. Przy drzwiach wejściowych na egzamin, członek zespołu nadzorującego identyfikuje zdającego i wpuszcza do sali. Następnie przewodniczący zespołu nadzorującego w imieniu zdającego losuje numer stolika, a następnie numer ten zapisuje na liście osób zdających. Zdający siada przy stoliku oznaczonym wylosowanym numerem.

       2. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

              • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

              • wychodzi do toalety,

              • podchodzi do niego egzaminator,

              • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

       3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

       4. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy.

       5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

       1. Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

       2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje, zgodnie z informacją o zgłaszaniu do OKE dodatkowej sali egzaminacyjnej.

       Sekcja 3.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń Przygotowanie szkoły i sal egzaminacyjnych

       1. Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację:

              • Dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,

              • Zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno- epidemiologicznej, oddziału zakaźnego, służb medycznych i NFZ

              • Umieścić płyn i instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk

       2. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być dostępny w wejściu do szkoły i przed każdą salą egzaminacyjną.

       3. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5- metrowy odstęp w każdym kierunku, zgodnie z wytycznymi MEN według schematu SIOEO.

       4. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak, aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

              • egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD,

              • sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów,

       5. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

       6. Zdający będą mogli zostawić osobiste rzeczy (kurtkę, torbę, telefon) w szatni , która zostanie zamknięta na czas egzaminu i otworzona po egzaminie przez pracownika obsługi.

       7. Toalety, z których będą korzystali uczniowie i zespoły nadzorujące, będą na bieżąco dezynfekowane.

       8. Zgodnie z monitoringiem codziennych prac porządkowych, pracownicy obsługi będą utrzymywać czystość ciągów komunikacyjnych, dezynfekować powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, wyłączniki świateł, ławki i poręcze krzeseł oraz powierzchnie płaskie. Czynności wykonywane będą przed i po zakończeniu egzaminu.

       9. Dezynfekcji będą podlegały:

              • Odtwarzacze płyt CD, sprzęt multimedialny i magnetofony wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w salach egzaminacyjnych,

       10. Wyznacza się salę nr C2 jako pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować zdającego w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych oraz salę nr C3 dla członków zespołu nadzorującego.

       Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

Członkowie komisji nadzorujących

       1. Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu.

       2. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego znajdują się z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (w trakcie czynności organizacyjnych: rozdawanie arkuszy, zbieranie arkuszy, podchodzenie do zdającego w chwili, gdy prosi o wyjaśnienie), członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki).

       3. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba zabezpieczony w rękawiczki i maseczkę, odbiera od kuriera paczki z arkuszami egzaminacyjnymi.

       4. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach i maseczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

       5. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.

       6. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego informują zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

              • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

              • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

              • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

              • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie,

              • opuszczeniu na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

       Sekcja 5.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminów z danego przedmiotu, egzaminu w dostosowanych warunkach

       1. Zdający, którzy posiadają orzeczenie PPP o potrzebie nauczania indywidualnego, którzy mieli indywidualną naukę w domu, egzamin zdają w szkole.

       2. Dyrektor uwzględniając potrzeby zdających , którzy posiadają orzeczenie lub przedstawili zaświadczenie od lekarz, dostosowuje warunki i formy egzaminacyjne do ich potrzeb.

       3. Zdający będą podzieleni na dwie grupy. Każda z grup będzie pisać w innych salach, dostosowując warunki i formy egzaminacyjne do ich potrzeb.

       Sekcja 6.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

       1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego (sala C2) lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu (sala C3)

       2. W przypadku zdającego, przewodniczący zespołu egzaminującego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

       3. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – (sala C3) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnia zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

       4. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć również decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

       5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

       6. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

       7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do najbliższej stacji epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku